Saturday, November 27, 2010

လူသစ္ အပုိင္း(၂)


(၄)
ကမာၻႀကီး၏ေျပာင္းလဲလာမႈကုိ လူသစ္မ်ားေရာ ပါရာဆက္မ်ားပါ အစဥ္တစုိက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈေနၾကသည္၊ ကမာၻႀကီး၏ ဝင္ရုိးစြန္းႏွစ္ခုေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခရမ္းအုိေရာင္ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းပုိဆုိးလာေၾကာင္း လူသားႏွစ္ရပ္လုံးကသိရွိခဲ့သည္၊ ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိ သိရွိပုံႏွင့္ ခ်ည္းကပ္ပုံျခင္းေတာ့ မတူၾကေပ၊ ခရမ္းအုိေရာင္ျဖစ္ထြန္းမႈဆုိသည္မွာ ကမာၻႀကီး၏ အုိဇုန္းလြာေပါက္ျပဲမႈႀကီးမားလာၿပီး ေနႏွင့္ အာကာသတုိ႔မွာ အမ်ဳိးအမည္မသိ ေရာင္ျခည္မ်ား စြမ္းအင္မ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး ေကာင္းကင္တြင္ ခရမ္းအုိေရာင္ျဖစ္ထြန္းကာ လူႏွင့္သတၱဝါတုိ႔ေနထုိင္၍ မရေသာေဒသမ်ား ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္၊ ဝင္ရုိးစြန္းေဒသမ်ားတြင္စျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝင္ရုိးစြန္း ခရမ္းအုိေရာင္ေဖါက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ပါရာဆက္တုိ႔၏ အလက္စကာႏွင့္ နယူးဇီလန္တြင္ရွိေသာ ေျမျပင္စခန္းႏွစ္ခု ပ်က္သုန္းရသည္၊ ထုိစခန္းႏွစ္ခုသည္ ဗိဇႏွင့္မ်ဳိးပြားျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ အဓိက စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္၊ ဒီအန္ေအတစ္ခုမွပင္ မ်ဳိးျပန္လည္ပြားယူႏုိင္ေသာ နည္းပညာအခ်ဳိ႕ ဆုံးရႈံးရသည္၊ ေအာ္တုိဒီ(AutoD) ေခၚေသာ အခ်ိန္ကုိက္အလုိအေလွ်ာက္ မ်ဳိးေပါက္ႏုိင္ေသာ ဒီအန္ေအဘူးမ်ားလည္း ေပ်ာက္ဆုံးကုန္၏၊ ၎တုိ႔ကုိ ထုိစခန္းႏွစ္ခုရွိ အင္ကူေဗတာထဲတြင္ ထည့္သိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္၊ တကယ္ေတာ့ ေအာ္တုိဒီ(AutoD) မ်ားကုိ ပါရာဆက္မ်ား လူဦးေရနည္းလာေသာအခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဝင္ရုိးစြန္း ခရမ္းအုိေဒသသုိ႔ ဘယ္လုိမွ သြားလာ၍ မရသျဖင့္ ပါရာဆက္တုိ႔ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္။

ပါရာဆက္မ်ားမွာ လူသစ္မ်ားနဲ႔ အဓိကဆက္သြယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသုံးခ်က္ရွိေလသည္၊ အစားအေသာက္အသစ္မ်ားဖန္တီးရန္၊ ေလာင္စာစြမ္းအင္သစ္ကုိဖန္တီးရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအေရးႀကီးအခ်က္မွာ မ အေရအတြက္ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားရန္ အခက္အခဲျဖစ္လာရျခင္းကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

လူသစ္မ်ားသည္ ပါရာဆက္မ်ား သူတုိ႔လုိဘအရ လာၾကျခင္းကုိသိရွိေသာ္လည္း၊ ဘုိးဘြားဘီဘင္တုိ႔၏ အဆက္အႏြယ္မ်ားျဖစ္၍၎၊ မိမိတုိ႔၏ ေမတၱာ ေစတနာ မုဒိတာ မ်ားျဖင့္ အရာရာေအးခ်မ္းမႈရွိေစရန္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပါရာဆက္တုိ႔၏ သေဘာသဘာဝအရ ရွင္သန္ေရး၊ ေအာင္ႏုိင္ေရး၊ အရယူႏုိင္ေရးအတြက္ မတရားလုပ္တတ္ျခင္း၊ ကလိန္ကက်စ္လုပ္တတ္ျခင္း လုိအပ္လွ်င္အၾကမ္းဖက္တတ္ျခင္း မ်ားကုိ သိရိွထား၍လည္းျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္မ်ားလုိအပ္ေသာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မ်ားကုိ အသိပညာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိနည္းပညာမ်ားကုိ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည္၊ တတိယလုိအပ္ခ်က္မွာမႈ ယေန႔လူသစ္မ်ားအတြက္ အေတာ္အခက္အခဲၾကံဳရသည္၊ သဘာဝႏွင့္ ေနထုိင္မႈစနစ္ေျပာင္းလည္းေနၿပီဟူ၍ ျငင္းရင္လည္း လက္ခံၾကမဲ့သူမ်ားမဟုတ္၊ ပါရာဆက္တုိ႔ စစ္လက္နက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားၿပီးဆုိတာကုိလည္း လူသစ္တုိ႔သိရွိေနခဲ့သည္။

လူသစ္တုိ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိစၥမ်ားကုိ လူသစ္တုိ႔ထဲမွ ဉာဏ္အနိမ့္ဆုံးသူမ်ားနဲ႔ သီလနည္းသူမ်ားကသာ တာဝန္ယူထားၾက၍ တုိင္းတစ္တုိင္းတြင္ ဆယ္ဦးေရထိသာရွိသည္၊ အဓိကအားျဖင့္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ႏွင့္ တိရိစာၦန္တုိ႔၏ရန္မွ ဟန္႔တားရန္ျဖစ္သည္၊ လူသစ္တုိ႔သည္ ရန္ျဖစ္ျခင္း စစ္ျဖစ္ျခင္းမရွိ၊ အျငင္းပြားျခင္းပင္မရွိပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

(၅)

ေျပာင္းလဲလာေသာ ပထဝီေျမႀကီး သဘာဝအရ လူသစ္မ်ားေနထုိင္ေသာ ယေန႔ကမာၻတြင္ ေသရည္ေသရက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမရွိေတာ့ေပ၊ လူ၏ ပုံသ႑န္ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ မိန္းမ ေယာကၤ်ား ကာမတဏုာစိတ္မ်ားမရွိၾက၊ မ်ဳိးပြားျခင္းသည္လည္း အသြင္ေျပာင္းလဲလာသည္ မ်ဳိးပြားခ်င္ေသာ အမသည္ အန႔ံတစ္မ်ဳိးထြက္ေပၚေစသည္၊ ထုိအန႔ံသည္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖုိထံသုိ႔သာ ေရာက္ရွိသြားၿပီး မ်ဳိးပြားစပ္ယွက္ျခင္းျပဳသည္၊ သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ထြက္ေပၚျခင္းမရွိေပ၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကုိလည္း အားလုံးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အမတုိ႔ကခံယူၾကသည္၊ ထုိအတြက္ လူသစ္မ်ားအဖုိ႔ ႏွစ္ပါးသီလကုိလုံျခံဳၿပီးျဖစ္ၾကသည္၊ အျမဲတေစသီလကုိေစာင့္ထိန္းၾကၿပီး လူသစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ငါးပါးသီလျမဲသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

လူသစ္မ်ားသည္ သီလကုိအေျခခံၿပီး ဘဝရတနာ ခုႏွစ္ပါးျဖင့္ က်င့္ၾကံေနထုိင္ၾကသည္၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚသည္ကုိအေျခခံၿပီး ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း အစားထုိးျခင္းကုိသိရွိ၍ အထူးရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မွန္အားထုတ္မႈျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သစၥာတရားကုိ ရွာေဖြေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းကုိေရွာင္ရွားရန္ ေမတၱာ ဘာဝနာပြားၾကေသာ္လည္း၊ တစ္ဘက္ပါရာဆက္မ်ားသည္ အဆုိးတရားမ်ားျဖစ္သည္ကုိ လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ ဉာဏ္လည္းမရွိၾကေခ်၊ ထုိအျပင္ အယူအဆ မတူၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ပါရာဆက္မ်ား၏ ဉာဏ္အဆင့္သည္ လူသစ္မ်ားထဲမွာ ဉာဏ္အဆင့္အနိမ့္ဆုံးသူမ်ားထက္ပင္ အဆ တစ္ေထာင္ေလာက္ကြာျခားေလသည္၊ ထုိအတြက္လူသစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္းတရားကုိ ေရွ႕ရႈကာ လူႀကီးလူငယ္က်ားမ မေရြး စုေဝး တုိင္ပင္ၾကသည္၊ ေနာက္ဆုံး အမ်ဳိးသမီး သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာခဲ့သည္၊ လူသားတုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡမွ ကင္းေဝးရန္ ၎တုိ႔ကုိ အလွဴအျဖစ္ ပါရာဆက္မ်ားထံသုိ႔ ေပးလွဴလုိက္ၾကေလသည္။

“ဤသုိ႔ ငါ၏ကုသုိလ္ေကာင္းမႈသည္ ငါ၏ သစၥာေလးပါး ကုိသိရွိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းကုိ ပါရမီတစ္ရပ္အျဖစ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါေစသတည္း။”

(၆)
လူသစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သဘာဝမတူေသာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ ပါရာဆက္မ်ား၏ စမ္းသပ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခႏီ ၱတရား ေမတၱာတရားတုိ႔ျဖင့္ သည္းခံခဲ့သည္၊ ေနာက္ဆုံး ေသဆုံးမႈအနည္းငယ္ျဖင့္ မ်ဳိးပြားႏုိင္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့သည္၊
ပါရာဆက္မ်ားသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေလာက္ထဲက သဘာဝလြန္မ်ဳိးစပ္ျခင္းမ်ားကုိ စတင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္၊ ထုိသဘာဝလြန္မ်ဳိးစပ္ျခင္းမ်ားသည္ မွ်ေျခေျပာင္းလည္းမႈျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းတရပ္ထဲတြင္ပါဝင္သည္၊ ပါရာဆက္မ်ားထဲတြင္ မ အေရအတြက္က်ဆင္းလာရျခင္းသည္ တဏွာေမာဟ မ်ားေၾကာင့္ မ အတြက္ ရန္ျဖစ္ၾကျခင္း၊ အေကာက္ၾကံၾကျခင္း၊ မ မ်ားကုိအႏူိင္အထက္ျပဳျခင္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္၊ ပါရာဆက္ မိန္းမတုိ႔သည္ အသက္တုိျခင္း၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္လုပ္ၾကံၾကျခင္းမ်ား မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ထုိပါရာဆက္မ်ားႏွင့္ လူသစ္တုိ႔ေပါင္းစပ္ေမြးလာသူမ်ားကုိ ‘ပါမန္း(pamen) ၾကားလူ’ ဟုေခၚၾကသည္၊ ယေန႔တြင္ ပါရာဆက္မ်ား၏ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားတြင္ ပါမန္းမ်ားသည္ တစ္ဝက္ေက်ာ္မကရွိေနၿပီျဖစ္သည္၊ ၾကားလူ ပါမန္းမ်ား၏ ဉာဏ္အဆင့္သည္ ပါရာဆက္မ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေန၍ ပါရာဆက္လူငယ္ေလာကတြင္ ပါရာဆက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပါမန္းလူငယ္တုိ႔၏ ပဋိပကၡမ်ားရွိလာၾကသည္။

ၾကားလူ ပါမန္း မ်ား၏အမွားအမွန္ကုိခြဲျခားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သစၥာတရားကုိက်င့္ၾကံႏုိင္ေသာဉာဏ္ အဆင့္ျမင့္ၾကသည့္အတြက္ လူသစ္မ်ားကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ျပဳလုပ္လာၾကသည္၊ လူသစ္မ်ားက ပါမန္းမ်ားကုိ အက်င့္သီလကုိအေျခခံကာ အဓိပတိတရားေလးပါးႏွင့္ အညီေနထုိင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္၊ အဓိပတိတရားေလးပါးသည္ လက္ရွိဘဝကုိေရာ ေနာင္ကုိပါ ေကာင္းမြန္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပါမန္းလူငယ္တုိ႔၏ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အစဥ္ေျပမႈရွိေစရန္အတြက္၊ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ပါရာဆက္တုိ႔ သေဘာတူညီၾကၿပီး ပါမန္းလူငယ္အခ်ဳိ႕ကုိ လူသစ္မ်ားဆီသုိ႔ ေရြ႔ေျပာင္းေစခဲ့သည္၊ ထူးဆန္းစြာပင္ လပုိင္းအတြင္းမွာပင္ ပါမန္းမ်ားသည္ လူသစ္မ်ားႏွင့္မျခားေနထုိင္လာႏုိင္ၾကသည္၊ လူသစ္မ်ားေလ့လာအားထုတ္မႈမ်ားကုိလည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ပါမန္းမ်ားသည္ လူသစ္မ်ားအျဖစ္ကူးေျပာင္းႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္မ်ားမွာ လူသစ္မ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္မ်ားလာေသာအခါ လူသစ္မ်ားသည္ ပါရာဆက္မ်ားကုိ မွန္ကန္ေသာေနထုိင္မႈ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိက်င့္ၾကံျခင္းမ်ားကုိ လမ္းညႊန္႔ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။

ပါရာဆက္မ်ားကလည္း လူသစ္မ်ားကုိၾကည့္ၿပီး အက်င့္သီလ၏အေရးပါမႈကုိ သိရွိလာၾကသည္။

(၇)

တစ္ခ်ိန္တြင္ ပါရာဆက္ထဲမွ ျမန္မာအမ်ဳိးအႏြယ္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၈(ရွစ္) ဆုိသူသည္ ကုိဘေအးႏွင့္ဆက္သြယ္လာသည္၊ ျမန္မာလူသစ္မ်ားနဲ႔ေတြ႔ရ၍ ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာေနေသာ္လည္း သူ႔ပုံက လူသစ္မ်ား၏ပုံပန္းသ႑န္ကုိၾကည့္ၿပီး ရြံသလုိလုိ တစ္ခုခုျဖစ္မွာကုိ ေၾကာက္ေနသည္၊ တကယ္ေတာ့ လူသစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးအႏြယ္ခြဲရတာခက္သည္ အသြင္ပုံသ႑န္အနည္းငယ္သာ ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ထုတ္ေဖၚေျပာမွသာသိႏုိင္သည္၊ ယေန႔လူသစ္တုိ႔ကလည္း မ်ဳိးႏြယ္ကုိအဓိကမထားေတာ့ေပ။

ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၈(ရွစ္) တြင္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၉(ကုိး) ဆုိေသာ သားတစ္ေယာက္ရွိသည္၊ ၎သားသည္ လူသစ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ရထားေသာ ၾကားလူ ပါမန္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ သူသားထံမွသိရွိရေသာ လူသစ္တုိ႔ ေနထုိင္က်င့္ၾကံမႈကုိ ပုိမုိစိတ္ဝင္စားလာသျဖင့္ ကုိဘေအးႏွင့္ဆက္သြယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

လူသစ္မ်ား လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံေနေသာ မွန္ကန္ေသာအက်င့္သည္၊ တကယ္ေတာ့ အသစ္မဟုတ္ေပ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေလာက္ကေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လူအမ်ားလက္ခံယုံၾကည္ခဲ့ေသာ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္၊ ယေန႔အခါမွ လူသစ္မ်ားအားလုံး လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံေနၾကသည္မွာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္အတြက္ အ့ံၾသမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

လူသစ္မ်ား သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကျခင္းသည္၊ ယေန႔ မဂၤတုိင္း ႏွင့္ ပုဂတုိင္းဟု သိေနၾကေသာ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာျပည္နဲ႔ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေနသည္။

ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္သည္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကုိ လမ္းညႊန္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား အမ်ားဆုံးရွိေသာေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။
ကုိဘေအး ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္၊

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ မိရုိးဖလာကုိးကြယ္ ယုံၾကည္္ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ တရားေတာ္၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေသခ်ာသိၾကသူမ်ားနည္းသည္၊ ထုိအတူ လုိက္နာက်င့္ၾကံၾကသူမ်ား ပုိ၍ပင္နည္းလာသည္၊ လက္ရွိအေရးကုိ အေရးေပးကာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာႏုိင္သည္ထင္ေသာ အေယာင္ကုိးကြယ္မႈမ်ားေနာက္ လုိက္ခဲ့ၾကသည္၊ ဘုရား ေစတီ တည္ေဆာက္ကုိးကြယ္မႈ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း နည္းမမွန္ အယူလြဲမွားမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနခဲ့သည္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေသာလူတန္းစား(အတုိက္အခံ)ႏွင့္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔သည္ တရားမေစာင့္ျခင္း၊ သီလပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳသင့္သည္တုိ႔ကုိမျပဳ၊ မျပဳသင့္သည္တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဖါက္ျပန္လာခဲ့သည္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ အက်င့္သီလပင္ျဖစ္သည္၊ အတုံ႔အလွည့္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္း၊ မနာလုိမုန္းတီးျခင္း၊ ငါ့ဟာ၊ ငါ့အဖြဲ႔၊ ငါ့ေနရာ၊ ငါ့ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ အတၱႀကီးမားျခင္း၊ မတူရန္သူသတ္မွတ္ျခင္း၊ အမ်ားပုိင္ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔ကုိ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္၎ သားေကၽြးမႈ မယားေကၽြးမႈအတြက္၎ ေကာက္က်စ္စြာယူျခင္း စေသာ ေဖါက္ျပန္မႈမ်ားအျပင္၊ လိမ္ျခင္းညာျခင္းတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္သုံး ထမင္းစားေရေသာက္ျဖစ္လာသည္၊ အေဖႏွင့္အေမေတာင္ညာေသးတာပဲ၊ ဆရာဆရာမေတြလည္းလိမ္တာပဲ၊ အႀကီးအကဲဆုိသူေတြလည္း ညာတာပဲႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္ အတုယူမွားေစခဲ့သည္။

အက်င့္သီလေဖါက္ျပန္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္သည္၊ ေကာင္းေသာအယူဝါဒ ပ်က္ဆီးျခင္းပင္၊ ေကာင္းေသာအယူဝါဒ ပ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ လူလူခ်င္း အေကာက္ၾကံျခင္း၊ ယုတ္မာျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ကံႀကီးမ်ားကုိ က်ဳးလြန္ၾကေလသည္၊ ကပ္သုံးပါးတုိ႔နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကံဳၾကရသည္၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ ေမွးမွိန္သြားရသည္၊ ေနာက္ဆုံး ပထဝီေျမႀကီးစေဖါက္ျပန္ၿပီး ကမာၻ႔မွ်ေျခပ်က္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ႀကီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။

(၈)
ျမန္မာျပည္ႀကီးတြင္ေဖါက္လြဲ ေဖါက္ျပန္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပင္ ထုိအရာမ်ားကုိ အေၾကာင္းအက်ဳိး သေဘာအရၾကည့္ျမင္ၿပီး အက်င့္သီလျမဲ၍ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကုိ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကံေသာသူမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္၊ ျမန္မာျပည္မွ ထုိပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္ တုိ႔သည္ သတၱဝါအေပါင္း လူသားအေပါင္းတုိ႔ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ကမာၻ႔မွ်ေျခပ်က္ေနခ်ိန္မွာပင္ ကမာၻအရပ္ရပ္သုိ႔ထြက္ခြာကာ မွန္ကန္ေသာက်င့္ၾကံမႈမ်ားကုိျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။

အဖ်ားၾကည္၍အလယ္ေနာက္မည္ဟူေသာ ဆုိစကားႏွင့္အညီ ေကာ့ေကးဆပ္သားမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စြာပင္ ဉာဏ္အဆင့္ေတြကုိရရွိခဲ့သည္၊ ထုိမွတဆင့္ ယေန႔ကမာၻတြင္ လူသစ္အားလုံးသည္ တူညီစြာ ထုိအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူသစ္တုိ႔၏ ယေန႔ကမာၻသည္ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္း၊ သနားၾကင္နာစိတ္မ်ားရွိျခင္း၊ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာေအာင္ျမင္မႈကုိ မနာလုိမရႈစိတ္မရွိျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းဟု၍မရွိပဲ သတၱဝါမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈမွတ္ပြားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေအးခ်မ္းလွ်က္ရွိသည္။

ကုိဘေအး ဆက္ရွင္းျပသည္မွာ ယေန႔ကမာၻေပၚရွိ အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္တြင္ ဉာဏ္ပညာပုိင္းတြင္္အဆင့္ျမင့္ေနသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္၊ ဤ မဂၤတုိင္းမွာပင္ ေစတီထဲတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္၊ လူသစ္မ်ားသည္ ဉာဏ္ပညာအဆင့္အတန္းေပၚမူတည္၍ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ျဖင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္ကမ်ားသည္။

ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္မ်ားထဲတြင္ ေရွးဘဝတုိ႔ကုိျပန္ျမင္ႏုိင္ေသာ၊ ျဖစ္လတၱံတုိ႔ကုိသိႏုိင္ေသာ၊ အပါယ္ငရဲတုိ႔ကုိ ျမင္ႏုိင္ၾကားႏုိင္ေသာ၊ နတ္ျပည္တုိ႔ကုိ ျမင္ႏုိင္ၾကားႏုိင္ေသာ ထုိးထြင္းဉာဏ္ရေနသူမ်ား အမ်ားအျပားပင္ရွိသည္၊ ၎တုိ႔၏အဆုံးအမ ညႊန္ျပမႈမ်ားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုိဘေအးကထပ္ရွင္းျပသည္။

ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း အစားထုိျခင္းတုိ႔တြင္ အစားမထုိးႏုိင္ေသာအခါ ပ်က္သုန္းရသည္၊ လူသားမ်ားပင္မဆုိနဲ႔ ကမာၻသည္လည္း ပ်က္သုန္းရေပလိမ့္မည္၊ ကမာၻပ်က္ျခင္းႏွင့္အတူ အပါယ္ဘုံသားတုိ႔လည္း ပါဝင္သြားရေပမည္၊ ကမာၻပ်က္ခ်ိန္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာဘုံသုိ႔ေရာက္ေနဘုိ႔လုိသည္၊ လူအျဖစ္ပ်က္စီးရသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာဘုံသုိ႔တက္ႏုိင္ေစရန္၊ ယခုကမာၻ ျပန္လည္ရွင္သန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမာၻသစ္ျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ၊ ကမာၻသစ္သည္ အသုညကမာၻျဖစ္ေပလိမ့္မည္၊ ထုိအတြက္ ထို ကမာၻတြင္ လူအျဖစ္ျပန္လည္ျဖစ္ေျမာက္ကာ သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ ဆက္လက္ က်င့္ၾကံရပါလိမ့္မည္။

(၉)

ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္တစ္ေယာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဲရဲခ်လုိက္သည္။
ပါရာဆက္မ်ားႏွင့္ ငါတုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေတာ္ေတာ္ဆုိးဆုိးဝါးဝါးျပဴလုပ္ခဲ့ၾကပါလား၊

ငါသည္လည္း ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္တုိ႔ထံ ဆည္းကပ္၍ သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံေတာ့မည္။

ခရမ္းအုိေရာင္ဖုန္းလႊမ္း၍ ကမာၻႀကီးပ်က္သုန္းခဲ့လွ်င္လည္း သူတြင္ အေၾကာက္တရားတုိ႔ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ၿပီးပါၿပီ။


အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္လွ်က္၊အမွားအယြင္းတုိ႔ရွိခဲ့ေသာ္ စိတ္ကူးယဥ္ထားေသာ က်ေနာ္၏အမွားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼာေစတီေက်ာက္စာကုိ ဖတ္ခဲ့ရျခင္း၊ ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ နားၾကားမိျခင္းမွ အေျခခံပါသည္။


ကုိယ္ပုိင္ဓါတ္ပုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

22 comments:

ahphyulay said...

ေအာ.....
ကြ်န္ေတာ္သိလိုက္ၿပီ၊
ေၿပာခ်င္တာကိုေလ....၊
လူေတြ အမိုက္တိုက္ၾကီးထဲက ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္
လုပ္ရမဲ ့ တရားေလး...။
ဒါေပမဲ ့ ပို ့(စ)ထဲက အတိုင္း
တကယ္မၿဖစ္ဘူးလို ့ မေၿပာႏိုင္ဘူးေနာ္၊
ကြ်န္ေတာ္တို ့ အရိုးမေဆြံးခင္ေလ...။

လသာည said...

အဲဒီ DNA နဲ႔ အိုဇုန္းလႊာေပါက္ကြဲမႈေတြကို ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားေနတာ။

လူသစ္ လူေဟာင္း..
ကမာၻသစ္ ကမာၻေဟာင္း..
အနိစၥသေဘာတရား
စိတ္၏ျငိမ္းခ်မ္းမႈ..သို႔မဟုတ္ နိဗၺာန္

ဆက္စပ္သြားတာေလး ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္။။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Anonymous said...

လူသစ္ ေတြရဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ပါရာဆက္ တုိ႔ရဲ႔ သိပံဇာတ္လမ္းေတြ သီးသန္႔ေရးေပးရင္ ေကာင္းမယ္၊
Min Min

Anonymous said...

ျဖစ္ပ်က္ေနၾကတာ

ကိုေဇာ္ said...

ၾကိဳက္တယ္ ၾကိဳက္တယ္။
မျမင္ရေပမဲ႔ သူ႕တို႔ အထဲက စြမ္းအားေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရွိေနေသးတယ္ေနာ္။
လူသစ္ . . . လူသစ္. . .

ေရႊရတုမွတ္တမ္း said...

ပါရာဆက္ သည္ ဖာရာေဖာဆက္ နွင့္ ညီအမေတာ္ပါသလား၊
ပါမန္း သည္ ငမန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိမရွိ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား

ေမာင္မိုး said...

အၾကားအျမင္ေတြကို ခန္႔ခန္႔ျငားျငားပုံေဖာ္ႏိုင္တာ ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ။ သိပ္ေကာင္းတဲ႔ ပို႔စ္ပါပဲ။

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

တည္ျငိမ္ေအး----ေရ
ဖတ္ေတာ့သြားတယ္ဗ်-ဒါေပမဲ့မရွင္းဘူးဗ်-
ဥာဏ္မမွီဘူးလို ့အရိုးသားဆံုးဝန္ခံပါတယ္။
အေတြးေတြအေရးေတြကေတာ့သူတပါးနဲ့မတူတာေတာ့
လက္ခံမိပါတယ္။နားမလည္ေပမဲ ့အဆံုးသတ္သြားေတာ့
ရင္ထဲမွာေပါ ့သြားသလိုဘဲခံစားရတယ္-အဆက္ေတြသိပ္ ့မေရးနဲ ့ဗ်ာ-ရင္ထဲမွာအရမ္းခံစားရလို ့

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

လူသစ္ေတြနဲ႔ ပါးမန္းေတြကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါတယ္. အေဟာင္းထဲက ေဖာက္ထြက္ဖို႕ဆို အသစ္ေတြကို ၾကိဳဆိုဖို႕လဲ လိုအပ္ပါေသးတယ္ မဟုတ္ရင္ အေဟာင္းထဲ တစ္၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနဦးမွာ..
ေရးသားပံုေဖာ္ထားတာေလး ေကာင္းတယ္
ေနာက္ဆံုးေတာ႕ တရားကသာ လူ႕ေလာကၾကီးကို သာယာေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ ထင္ပါရဲ႕

Anonymous said...

မွန္တာဝန္ခံရရင္ ခုမွၾကားမိသိမိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ
ေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါတာမို ့ ၂ ႀကိမ္ေလာက္
ဖတ္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ပညာပိုရသြား၊
မသိေသးတာေတြကို ေသခ်ာသိခ်င္လာတဲ့ ဆႏၵေတြ
ပြားလာတာမို ့ဖတ္ရတန္မိတဲ့ Post ေကာင္းေလးျဖစ္
ခဲ့ပါတယ္။ :)
..ခင္မင္ေလးစားလွ်က္..ခင္မာလာေအာင္.:)

Anonymous said...

က်ေနာ္ေတာ့ သေဘာက်တယ္ဗ်ာ
ဒီဝတၳဳကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျဖည့္ျပီး ရုပ္ရွင္ရိုက္နိင္ ခဲ့ရင္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ ကို ကမာၻက ပိုၿပီး သိလာမွာပဲ။ လူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္တာ အက်င့္သီလေဖာက္ျပန္လို႔
ပါတ္ဝန္က်င္ ေတြ ပ်က္စီးတာကို ပီျပင္ေအာင္ ေဖာ္က်ဴး နိင္ခဲ့ရင္ ဗုဒၶတရားေတာ္ ေရရွည္တည္တံ့နိင္မယ္ ထင္တယ္ဗ်ာ။

ျမစ္က်ဳိးအင္း

nyan gyi said...

ေစာင့္ထိန္းဘုိ႔ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ မလြယ္ဘူး၊
မေန႔ကအလုပ္ထဲကတစ္ေယာက္ကုိ ဆဲေနမိေသးတယ္၊
သိပၸံဇာတ္လမ္းေတြေရးေပးပါလား

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

တရားထဲမွာ ရိွျပီးသားနဲ ့ စိတ္ကူးေပါင္းထားတာပဲေနာ္...။
ေျပာျခင္တာေတြ ေပါင္းေရးထားတာ
ဒါေပမယ့္ အရိေမတ္ေတယ် မပြင့္ခင္ေတာ့ ကမာၾကီးက မပ်က္ေသးဘူး
ဆုပ္ကပ္ႏွင့္ တက္ကပ္.(သက္တမ္းတိုတာ ျပန္ရွည္လာတာ) ပဲရွိဦးမွာပါ။
10 နွစ္တန္းကေန သီလျပန္ေစာင့္ရင္ အသက္ရွည္လာဦးမွာ
ဘုရားတစ္ဆူနွင့္ တစ္ဆူၾကားထဲ ပစ္ေစက ဗုဒ္ဓေတြလဲ ပြင့္ဦးမွာေလ...။ ၾကားကာလက ကမ္ဗာငယ္ပဲ ပ်က္ဦးမွာ...

Anonymous said...

အက်င့္သီလျမဲေအာင္ေတာ့ ၾကိဳးစားျဖစ္တယ္၊
အဲဒီေလာက္ထိ မေတြးနုိင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး၊
Lwin

blackcoffee said...

ေရးထားတာေလးက ေကာင္းပါတယ္။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူသစ္ေတြ ေပၚလာရင္ေတာ့ ၾကိဳဆိုရမွာေပါ့...

Anonymous said...

ကိုဆိုစီ ေရ

ကြန္မေကာင္းလို႕ ကိုႀကီးေက်ာက္ မန္႕တာဖတ္ၿပီး ရီျပန္သြားပါတယ္

လူေဟာင္းေလး
ေရႊစင္ဦး

အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

လူသစ္ေတြေပၚရင္လည္း...
လူေကာင္းမ်ားသာေပၚပါေစ..
လူဆိုးမ်ားကို အလိုမရွိပါ....

Anonymous said...

စမ္းသပ္ျခင္း

blackroze said...

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္...
နွစ္သက္ပါတယ္...

Anonymous said...

ဇာတ္သိမ္းေကာင္းပါတယ္၊
ကုိၾကီးေက်ာက္ေျပာသလုိ၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အားလုံးဟာ အနတၱ ေတြပါပဲ။
ယမင္း

Anonymous said...

အေရးသားေကာင္းသလို စိတ္၀င္စားစရာလဲေကာင္းပါတယ္။ ဇာတ္သိမ္းမွ စဖတ္ျဖစ္လို႕ တပိုင္းတစနဲ႕ရပ္ျပီး အစက ျပန္ဖတ္မိပါတယ္။ ေတြးအား၊ ေရးအားကို အားက်မိပါရဲ႕..

ေပါ့ဆိမ့္ said...

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ၀တၱဳတိုေလးပါ။ လာဖတ္တာ ေနာက္က်ေနတဲ့ အတြက္ ေဆာရီးပါ။။