Sunday, November 21, 2010

လူသစ္(၁)

ေသာမာတုိဘာဂ်ီဂုိ တစ္ေယာက္ အလုပ္ခန္းသုိ႔ စဝင္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္အခ်က္ျပစက္မ်ား အေျခအေနကုိ ခဏမွ်ေစာင့္ၾကည့္လုိက္သည္၊ အားလုံးပုံမွန္ အေနအထားတြင္ရွိသျဖင့္ သူေလ့လာက်မ္းျပဳေနေသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူဘဝႏွင့္ အက်င့္သိကၡာမ်ား အေၾကာင္း အဆုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စမ္းစစ္ရန္ သူ၏ ဇီဇီးရုိးမွတ္စုစာအုပ္ေလးကုိ ဖြင့္လုိက္သည္၊ ပထမဦးစြာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အၾကံေပးသုံးသပ္ခ်က္မ်ားေပၚလာသည္၊ တကယ္ေတာ့ ဇီဇီးရုိးမွတ္စုစာအုပ္ေလးသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာေတြ သုံးထားသည္၊ အီးဇီဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ႏွင့္၎ သူ၏ဦးေႏွာက္လႈိင္းမ်ားႏွင့္၎ ဆက္သြယ္ထားသည္၊ သူ၏စိတ္တြင္ေပၚလာသမွ် စိတ္ကမွတ္မိသမွ်ကုိ သိမ္းထားႏုိင္သည္၊ လုိအပ္လွ်င္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တျခားသူမ်ားထံမွလည္း ဆက္သြယ္ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္ ဖလွယ္ႏုိင္သည္၊ အင္နာဂ်ီ မလုိပဲသုံးႏုိင္ေသာ ကရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။

သူ၏က်မ္းျပဳစုခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က သူ႔အမ်ဳိးဆက္ႏွင့္ ယခု သူေနထုိင္ရာ မီလမာတုိင္း ဘုံအိမ္စုမွ မုိင္တစ္ရာေလာက္ေဝးသည့္ ေရာမၿမိဳ႔ေဟာင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေန၍လည္း အီးဇီဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္တြင္ လူစိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ဘာဂ်ီဂုိသည္ ခပ္ညံ့ညံ့ျဖစ္၍လည္း ဒီ မီလမာတုိင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ အလုပ္ကုိလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္၊ သီလႏွင့္ဉာဏ္ပညာပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္အားနည္းမႈ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ အဲဒီ့ အနည္းငယ္အားနည္းမႈက သူကုိ လက္ရွိအဆင့္ကုိ ေရာက္ခဲ့ေစျခင္းျဖစ္သည္။

သူ၏က်မ္းျပဳစုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆက္သြယ္ေနသူမ်ားထဲတြင္ မဂၤတုိင္းမွ ကုိဘေအးႏွင့္ သူ အတုိင္အေဖါက္ညီသည္၊ ကုိဘေအးသည္လည္း သူ႔လုိပဲ မဂၤတုိင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ သီလႏွင့္ဉာဏ္ပညာပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္အားနည္းမႈ ရွိသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္၊ ကုိဘေအးကလည္း ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ လူတုိင္းနီးပါး လုိက္နာေလ့က်င့္လုိက္စားေနေသာ အယူအဆသည္ သူ၏အမ်ဳိးဆက္တုိ႔လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က အမ်ားယုံၾကည္ခဲ့ၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္က ဘာေၾကာင့္ေမွးမွိန္သြားရေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႀကိဳးစားေနသူျဖစ္သည္။

ကုိဘေအးေနထုိင္ရာ မဂၤတုိင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀, ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ျမန္မာျပည္ဟုေခၚေသာ အရပ္ျဖစ္သည္၊ ကုိဘေအးေနထုိင္ရာ ေစတီအိမ္စုႏွင့္ မုိင္ ၁၀၀ အကြာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္းတည္ရွိခဲ့သည္။

ကုိဘေအးေရာ ဘာဂ်ီဂုိပါ လာမည့္ ေနာက္ႏွစ္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၅၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သူတုိ႔က်မ္းမ်ားကုိ ၿပီးစီးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည္။


(၂)

အခ်ိန္ကား ခရစ္ႏွစ္ ၂၄၉၉ ခုျဖစ္သည္၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးႏွင့္အတူ လူတုိ႔သည္လည္းေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္က ကမာၻေပၚတြင္ ေလာင္စာစြမ္းအင္အတြက္ အဓိကသုံးေသာ ေရနံ ရွားပါးကုန္ခန္းခဲ့သည္၊ အစားထုိးေလာင္စာမ်ားကုိအသုံးျပဳရင္း ကမာၻႀကီး၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္သုန္းခဲ့သည္၊ ရွင္သန္ေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း ရန္ပြဲမ်ား စစ္ပြဲမ်ား ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ ကမာၻႀကီးသည္ တေျဖးေျဖးပူေႏြးသထက္ပူေႏြးလာၿပီး ေနာက္ဆုံး ကမာၻႀကီး၏မွ်ေျခပါပ်က္ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္က ကမာၻႀကီး၏ပ်မ္းမွ် ေန႔အပူခ်ိန္သည္ ၅၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္သုိ႔ေရာက္ခဲ့သည္၊ ပူေႏြးမႈတက္ႏႈန္းကေတာ့ ေႏွးလာခဲ့သည္၊ မွ်ေျခမွာမရွိေတာ့သည္အတြက္ အရင္တုန္းက သီအုိရီမ်ား တြက္ခ်က္နည္းမ်ား အားလုံးမွားယြင္းသြားခဲ့သည္၊ လူတုိ႔သည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကုိ တီထြင္ၾကံဆလာၾကသည္။

ယေန႔ကမာၻႀကီးတြင္ ရာသီဥတုဟူ၍ မုိးရြာျခင္းနဲ႔ ေနပူျခင္းသာရွိေတာ့သည္၊ ေန႔ႏွင့္ည အပူခ်ိန္ကြာျခားခ်က္သည္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရွိသည္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာသည္ ပုိက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ပုိေဖါက္ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္၊ လူတုိ႔သည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာကုိ ေရွာင္ရွားလာသည္၊ ပင္လယ္သြားလာမႈ ပင္လယ္ကမ္းေျခနားေနထုိင္မႈမ်ား လုံးဝမရွိေတာ့၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ဟူ၍ အတည္တက် မရွိေတာ့ မုိးရြာလွ်င္ ေရလွ်ံကာ ျဖစ္သလုိစီးစင္းၾကသည္၊ မီးေတာင္မ်ဳိးစုံကလည္း ေန႔စဥ္ဆက္တုိက္ေပါက္ကြဲၾကသည္၊ ေလျပင္းမုန္တုိင္းမ်ားကလည္း ေန႔တုိက္လုိက္ ညတုိက္လုိက္ႏွင့္ျဖစ္သည္၊ ကုန္းတြင္းသြာလာမႈကုိလည္း လူတုိ႔သည္ အေရးႀကီး မျဖစ္မေနမွသာ သြားလာၾကသည္။

ကၽြန္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသည္၊ ဟုိႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရႊမဲေခၚေရနံထြက္ရွိရာေဒသတုိ႔သည္ ပင္လယ္ေရေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထုိမွ်ေလာက္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားၿပီး ေဖါက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိရိစာၦန္ တစ္ခ်ဳိ႕ေပ်ာက္သုန္းသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံေျပာင္းသြားျခင္းတုိ႔ျဖစ္လာသည္၊ အပင္ဟူ၍ရွားပါးလာၿပီး ႏြယ္ပင္မ်ားသာျဖစ္ထြန္းေတာ့သည္။

ရွင္သန္ေရးအတြက္ လူတုိ႔၏ အသြင္ပုံသ႑န္လည္းေျပာင္းလဲခဲ့သည္၊ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိခံႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပထဝီအေနအထားေျပာင္းလဲမႈ၊ မွ်ေျခေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ဆံပင္တုိ႔သည္ေကာက္ေကြးကာ ႀကီးမားလာသည္၊ နားရြက္သည္လည္းကပ္သြားခဲ့သည္၊ ႏွာေခါင္းသည္ျပားဝင္ကာ ႏွာေခါင္းဝမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည္၊ ႏူတ္ခမ္းမ်ားထူထဲလာသည္၊ ကမာၻႀကီးေပၚတြင္ လူသားတုိ႔ အသားေရာင္ သုံးမ်ဳိးသာရွိလာသည္၊ အညိဳ၊ အညိဳေဖ်ာ့ႏွင့္ အညိဳရင့္တုိ႔ျဖစ္သည္၊ အျမဲတမ္းေရဖုံးလႊမ္းေနေသာ ဝန္းက်င္၊ ေန႔ပူေလာင္ ညေအးစက္ ရာသီဥတု မ်ားေၾကာင့္လည္း လူသားတုိ႔ ေနထုိင္မႈႏွင့္ စားသုံးမႈမ်ားေျပာင္းလဲလာသည္။

ဂ်ဳံဆန္စပါးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔မရႏုိင္ေတာ့၊ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏြယ္ပင္တစ္မ်ဳိး၏ပင္စည္ကုိ အဓိကစားရသည္၊ ထုိပင္စည္ထဲတြင္ ကာဘုိဟုိက္ဒရိတ္ ကဇီဓါတ္တုိ႔ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည္၊ မုိးရြာအၿပီး ေနပူခ်ိန္တြင္ ေပါက္တတ္ေသာ ေရညွိတစ္မ်ဳိးကုိလည္းစားသုံးလာသည္၊ ထုိေရညိွတြင္ ပရုိတိန္းဓါတ္အဓိကပါသည္၊ လူတုိ႔ႏွင့္အတူ ေခြးတုိ႔သည္လည္း ပုံသ႑န္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္၊ လူတုိ႔ကုိအဓိက တုိက္ခုိက္ေသာ သတၱဝါျဖစ္လာသည္၊ ထုိအတူ ပုံသ႑န္လည္းေျပာင္းလဲလာေသာ ၾကြက္မ်ား၊ ျခင္ေကာင္မ်ား ႏွင့္ ပုရြတ္ဆိတ္ အခ်ဳိ႕သည္ လူေတြကုိ ဒုကၡအေပးဆုံးျဖစ္သည္၊ ရန္ကုိကာကြယ္ရင္း ဖမ္းဆီးရမိလာေသာ ေခြးမ်ား၊ ၾကြက္မ်ားကုိ လူတုိ႔စားသုံးၾကသည္။

လူတုိ႔သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဒဏ္တုိ႔ ခံႏုိင္ေသာေနရာမ်ားကုိေရြးကာ စုစည္းေနထုိင္လာသည္၊ အေရွ႕ပုိင္းေဒသတြင္ ေစတီပံုအိမ္မ်ားျဖင့္ေနထုိင္လာၾကသည္၊ ဆက္သြယ္လုိ႔ရေသာ အိမ္စုမ်ားစုေပါင္းကာ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာသည္၊ ေစတီပံုအိမ္ဆုိသည္မွာ ေခါင္မုိးေပၚတြင္ ေစတီေလးမ်ားတည္ထားၿပီး ေအာက္ထဲတြင္ လူမ်ားအစုလုိက္ အစုလုိက္ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ အေနာက္တုိင္းတြင္ကာ အမုိးတြင္ အခၽြန္ေလးမ်ားစြာ လုပ္ထားတာပဲကြာသည္၊ ဉာဏ္ အက်င့္သီလေပၚမႈတည္ၿပီး အလုပ္ခြဲျခားလုပ္ကုိင္ၾကသည္။

ကမာၻႀကီး၏ ပထဝီအေနအထားေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈသည္ လူတုိ႔ကုိ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ သြားလာဆက္သြယ္ေရးကုိ ခက္ခဲေစခဲ့သည္၊ မုိက္ခရုိေဝ့၊ ေရဒီယုိေဝ့ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အသုံးမဝင္ေတာ့ေပ၊ ထုိ႔အတြက္ သြားလာဆက္သြယ္ေရးနည္းအသစ္မ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တည္းလာရသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လူေနအမ်ားဆုံးတုိင္းျပည္ေနရာမ်ားမွာ ယခုအခါ ေနလုိ႔ထုိင္လုိ႔ မရေသာေနရာမ်ားျဖစ္လာသည္၊ လူေနထုိင္လုိ႔ရေသာ တုိင္း တစ္တုိင္း ႏွစ္တုိင္းေလာက္သာရွိသည္၊ ေကာ့ေကးဆပ္၊ ဆုိက္ဘီးရီးယား၊ ခ်ီလီ၊ ဟင္းမလားရားအေရွ႕ပုိင္းမ်ားတြင္ လူေနမ်ားေသာ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ရွင္သန္ေနထုိင္ေရးႏွင့္ သြားလာဆက္သြယ္ေရး အတြက္ လူတုိ႔သည္ ပါရာဆက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလာရသည္။


(၃)

ပါရာဆက္မ်ားသည္လည္း လူသားမ်ားျဖစ္သည္၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ကမာၻေပၚတြင္ လူသားႏွစ္မ်ဳိးရွိေနသည္၊ ပါရာဆက္မ်ားက ယေန႔လူသားမ်ားကုိ ‘လူသစ္’ (newmen) မ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ ‘လူသစ္’ဆုိေသာ ယေန႔လူသားမ်ားသည္၊ ပါရာဆက္မ်ားသုိ ယခင္လူေဟာင္းအႏြယ္မ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ ပါရာဆက္သည္ (preserved) မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္မ်ား ကမာၻသုိ႔လာသည္႔အခါ ဝတ္စုံ အသုံးအေဆာင္မ်ားနဲ႔လာရသည္၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝဒဏ္မ်ားကုိ ခံႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္၊
ပါရာဆက္မ်ား ဘာေၾကာင့္ရွိေနရသနည္း ေမးခြန္းေတြရွိႏုိင္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က၊ လူသားတုိ႔သည္ တခ်ိန္တြင္ ကမာၻႀကီးပူျပင္းလာက ပထဝီေျမႀကီးလည္းေဖါက္ျပန္လာႏုိင္ေၾကာင္းသိရိွေလ့လာခဲ့ၾကသည္၊ လူသားတုိ႔ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ မရွင္သန္ႏုိင္ဟုယုံၾကည္ၾကၿပီး၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္မပေပ်ာက္ေရးကုိ စီမံကိန္းမ်ားခ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊ ဒဏ္ခံနုိင္ရည္ရွိေသာ ေျမျပင္ႏွင့္ အာကာသစခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထုိစခန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာေပါင္းစုံသိုေလွာင္ထားၿပီး၊ စဥ္ဆက္မပ်က္ သုေသတနမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တြင္စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ထုိစခန္းမ်ားရွိ လူသားမ်ားကုိ အျပင္နဲ႔ဆက္သြယ္ထိစပ္မႈလုံးဝေပးမလုပ္ေပ၊ preserved လုပ္ထားခ့ဲသည္၊ မ်ဳိးဆက္မ်ားကုိ စခန္းအတြင္းမွာပင္ေပါက္ဖြားေစခဲ့သည္။

ကမာၻႀကီးပူျပင္းလာက ပထဝီေျမႀကီးစေဖါက္ျပန္ၿပီး ယေန႔အထိ ပါရာဆက္တုိ႔ ထင္ျမင္သကဲ့သုိ႔ လူသားမ်ား မေပ်ာက္ဆုံးသြားပါ၊ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ရွစ္ပုံတစ္ပုံခန္႔ ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့သည္၊ ထုိအခါ ပါရာဆက္တုိ႔သည္ ယေန႔လူသားမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ပါရာဆက္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အျမင္ ၾကမ္းတမ္းရုပ္ဆုိးေသာ ယေန႔လူသားမ်ားကုိ ‘လူသစ္’ ဟုေခၚလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္တုိ႔ေနာက္ထပ္သိရွိရသည္မွာ လူသစ္မ်ားသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ အသြင္ပုံသ႑န္၊ ေနထုိင္စားေသာက္ပုံ ကြာျခားသည္သာမက၊ ဉာဏ္ ပညာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ သူတုိ႔ထက္မ်ားစြာ သာလြန္ေနေၾကာင္းသိလာရသည္၊ ဒီထက္ပုိသည္မွာ လူသစ္မ်ားသည္ သီလ၊ သမာဓိ ပုိ၍ျမဲေနသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ပါရာဆက္ ႏွင့္ လူသစ္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲတြင္၊ ပါရာဆက္မ်ားလာမည္ကုိ ကမာၻေပၚရွိ တုိင္းအသီးသီးက သိရွိေနခဲ့သည္၊ ဘယ္လုိသိရွိေနၾကသနည္း၊ ပါရာဆက္မ်ားဆီက သူတုိ႔ဘာလုိခ်င္ေၾကာင္းနဲ႔ ပါရာဆက္မ်ားဘာလုိသနည္းကုိလည္း သိရွိေနၾကသည္၊ ယခုလုိေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႔ရ၍ ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာရာ၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း လူသစ္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္၊ ပါရာဆက္မ်ားက ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘုရားရွင္မ်ားအေၾကာင္းေျပာၾကားေသာအခါ၊ လူသစ္မ်ားက တုန္လႈပ္မႈမျပ၊
ေယရႈကုိသိပါသလား၊ မုိဟာမက္ကုိသိပါသလား၊ သီဝကုိသိပါသလားေမးေသာအခါ သိၾကသည္ဟုေျဖသည္၊ ထာဝရဘုရားသခင္၊ ဗုဒၶဘုရားတုိ႔ကုိသိပါသလား ဟုထပ္ေမးေသာအခါ ႏူိက္ႏူိက္ခၽြတ္ခၽြတ္သိပါသည္ဟုေျဖသည္၊ တည္ျငိမ္စြာနဲ႔ပင္

"ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကံေသာသူမ်ား" ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္၊ ပါရာဆက္မ်ားက မည္သည့္ အက်င့္မ်ားကုိ က်င့္ၾကံပါသနည္းဟုေမးေသာအခါ၊

ငါတုိ႔သည္ သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံၾကပါသည္ဟု ျပန္ေျဖသည္၊
အဘယ္ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရွိ လူသစ္အားလုံးသည္ တူညီစြာ ထုိအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံၾကပါသနည္း။

ပါရာဆက္မ်ားအတြက္ေမးခြန္းေတြမ်ားလွသည္၊ ကမာၻႀကီးကုိ အေပၚယံကပဲေစာင့္ၾကည့္ရင္း အကုန္သိသည္ထင္ေနေသာ ပါရာဆက္မ်ား အံ့ၾသမႈမ်ားၾကံဳရသည္။

……………………………..

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

စိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္

ပုံကုိဂိမ္းတစ္ခုမွယူပါသည္၊ ပန္းခ်ီညံ့သျဖင့္ လူသစ္မ်ားပုံကုိ မဆြဲျပႏုိင္ပါ။
လာေရာက္လည္ပတ္ ဖတ္ၾကေသာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

23 comments:

ahphyulay said...

လူသစ္ တဲ ့လား ..
ေနာက္မွ ဝင္ဖတ္ေတာ ့မယ္၊
အလုပ္အၿပန္ေလ....။

M said...

very interesting....
pls continue asap.

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

တကယ္ျဖစ္မလာဘူးလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ မရေတာ႔ဘူး
ဟိုတုန္းက သိပၸံပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ကာတြန္းေတြ ၀တၳဳေတြကို လူေတြက စိတ္ကူးယဥ္ေတြ.. တကယ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ႔ၾကေပမဲ႔ ခုခ်ိန္မွာအဲဒီအတိုင္း တကယ္ကို ျဖစ္လာတာေတြ ရွိလာတယ္..
သိပ္မၾကာခင္ကလည္း ေနာင္လာမဲ႔ႏွစ္မၾကာခင္မွာ ကမၻာ႔လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ျပီး လူေတြ ေနစရာရွားပါးလာလို႔ လူတစ္ေယာက္ကို ၃ေပစာ အိပ္စရာေနရာေလးတစ္ေနရာဘဲ ေပးႏိုင္ေတာ႔တယ္ဆိုတဲ႔ ၀တၳဳေလးဖတ္လိုက္ရတယ္..
တကယ္မ်ား ျဖစ္လာရင္လို႕ စဥ္းစားျပီး စိတ္ေလးမိတယ္.. အဲဒါလည္း မျဖစ္လာဘူးလို႔မွ ေျပာမရတာကို..ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းရင္းေတြက မ်ားမ်ားလာတယ္.. ခု ကိုဆိုဆီ ၀တၳဳလဲ ဒီလိုဘဲ
ကမၻာၾကီးက တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုပိုျပီး ပူျပင္းလာေနတာ လက္ေတြ႔ဘဲေလ
ဒီေတာ႕ ေနာင္လာမဲ႕ ႏွစ္ေတြမွာ ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ.. ပိုဆိုးဖို႕ဘဲ ရွိေတာ႕မွာေပါ႕။
စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတယ္.. ဆက္ရန္ကို ေစာင္႔ေနပါတယ္..

မိုးယံ said...

အိုး ..... ဒဂယ္ ပဲ အဲလိုေတြ ဖစ္လာရင္ ဒြတ္ခ ပဲ

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ေဖၚျပမယ္ဆိုေတာ့ ဆက္ဖတ္ရမွာေပါ့ေလ...

အဟီး ...အရင္အေၾကြးေတြေတာင္ ကုန္ေအာင္ နဖတ္ႏုိင္ေတး၀ူးဂ်

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

အား-----တကယ္ၾကီးလား-
တိတိက်က်ေရးတာေနမွာပါ။
ဘယ္နွယ္လုပ္ရပါမလဲဗ်ာ-

ေရႊရတုမွတ္တမ္း said...

ကမၻာၾကီးသည္အျမဲတမ္းျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတတ္ေသာသေဘာရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ တကမၻာလုံးေရခဲဖုံးေသာေရခဲေခတ္လဲရွိခဲ့ဖူးပါသည္၊ ဘူမိေဗဒမွတ္တမ္းမ်ားအရ သမုဒၵယာေအာက္သို႔ငုတ္လိုက္ေပၚလိုက္ကုန္းေျမေတြလဲရွိွိခဲ့ဖူးပါသည္၊ ကမၻာၾကီးကိုသစ္ေတာေတြဖုံးျပီး သစ္ေတာေတြ ပင္လယ္ေအာက္နစ္ျမဳတ္လို႔ ေက်ာက္မီးေသြးေက်ာေတြျဖစ္လာရပါသည္။ ဗမာျပည္အလယ္ပိုင္းကေတာင္ကုန္းတန္းမ်ားသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၂သန္းက ပင္လယ္ေအာက္မွာရွိေနခဲ့ပါသည္၊ ကမၻာၾကီးသူ႔ဖာသာေျပာင္းခ်င္သလိုေျပာင္းေနေသာကိစၥအတြက္ ဘာမွ်ေခါင္းရႈတ္ခံစဉ္းစားမေနပါ...အရာရာသည္..အနတၱသာ ျဖစ္ပါသည္။

လသာည said...

စိတ္ကူးစိတ္သန္းပံုျပင္တစ္ခုဆိုေပမယ့္ တကယ့္ကို စာဖတ္သူကို စဲြေခၚသြားနိုင္ပါတယ္။ ကို sosegado .. အခုလို အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ေရးနိုင္တာ တကယ္ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။

အခုလို သိပၸံဆန္ဆန္အေၾကာင္းအရာရုပ္ရွင္ေတြဆို တအားစိတ္၀င္စားပါတယ္။ ပိုစ္အဆက္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

SHWE ZIN U said...

အမယ္ေလး ဗ်ာ

ေခါင္းကိုမူးသြားတာဘဲ လူေဟာင္းေလး လာဖတ္သြားတယ္ဗ်ဳိ႕ ဆက္လည္း ဖတ္ပါ႕မယ္ လို႕ မရဲတရဲ ေလး ဂတိေပးသြားပါတယ္

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

ဧပရယ္လ္ပူး@ပူးေတ said...

စိတ္ယင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္.... အိမ္ေရာက္မွ အမ်ိဳးသားကို ေပးဖတ္လိုက္ဦးမယ္... သူက ဒါမ်ိဳးေတြကို ပူးေတထက္ ပိုစိတ္ယင္စားတယ္... ဒါမ်ိဳးေတြ တေန႔က် ျဖစ္မလာဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူးခ်ည္း ေျပာေနတာ...

ပို႔စ္အဆက္ကို ေမွ်ာ္ေနပါတယ္....

:)

NEWMAN sorry
newwoman
:P

ေမာင္မိုး said...

ေရွ႕ေမွ်ာ္အတည္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ႔ ၀တၱဳေတြဆိုရင္ စိတ္၀င္တစားဖတ္ျဖစ္တယ္။ အခုဟာကို စဖတ္တုန္းက ဟာသလုပ္မယ္ထင္ထားတာ။ ေနာက္ပိုင္းေတြကို ေစာင္႔ဖတ္ေနမယ္ဗ်ာ။

nyan gyi said...

စိတ္ဝင္စားမိတယ္၊ ကမာၻသစ္မဟုတ္ပဲ လူသစ္ဆုိေတာ့၊
ေနာက္ႏွစ္ပုိင္း၂၀၀ မွာအဲဒီေလာက္ပူရင္ ေနာင္ ဆယ္ႏွစ္ ဘယ္ေလာက္ပူမယ္မသိဘူး၊
အပူမၾကိဳက္သူ၊

ahphyulay said...

အင္း ..
ၿဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ..၊ ဒါမိ်ဳးေတြ..၊
သစၥာေလးပါး ကိုရွာေဖြ တယ္ဆိုတာေတာ ့အၾကိဳက္ဆံုးပဲ။
ေရးတာေတြးေခၚတာ ၿမင့္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒါမ်ိဳးေလးေတြ ေရးႏိုင္ဘို ့
ၾကိဳးစားၾကည့္မယ္ေလ..။

blackcoffee said...

အား... ဖတ္ရင္းနဲ ့တျဖည္းျဖည္းေၾကာက္ေတာင္လာတယ္။လူေတြ ေတာ္ေတာ္ရုပ္ဆိုးလာေတာ့မွာပါလားးးးးးးးးးးး

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

အခ်ိတ္အဆက္မိမိေရးနိင္လို႔ ဇာတ္လမ္းကို
သေဘာက်တယ္ဗ်ာ။အေပ်ာ္ဖတ္ေတြ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြၾကားမွာ တကူးတက စဥ္းစားျပီး ေရးလို႔ အားေပးပါတယ္။
ေစာင့္ဖတ္ပါ့မယ္။

ကိုေဇာ္ said...

စိ္တ္ဝင္စားတယ္ဗ်ိဳ႕။
ဒီလိုေလးေတြ ၾကိဳက္တယ္။ ဘာပဲ ေျပာေျပာ ျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ျဖစ္ေပါ႔. . . သိပၸံဇာတ္လမ္းေလးေတြကို သေဘာက်မိတယ္။ ဆက္ပါဦး။

Anonymous said...

လူအသစ္ျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ မေတြးခဲ့ဖူးဘူး၊ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္ပဲထင္ခဲ့တာ၊
ဒီအပတ္ဆက္ပါလုိ႔၊
Min Min

Anonymous said...

ကုိယ္ကုိကိုယ္ မွန္ထဲၾကည့္ၿပီးေတာ့
ငါဆံပင္ေတြေကာက္ၿပီးတုတ္တုတ္ၾကီးျဖစ္လာရင္၊ နားရြက္ေတြကပ္သြားရင္
ႏွေခါင္းႀကီးပုဝင္သြားၿပီး အဝေတြက်ယ္သြားရင္
အင္း ေတာ္ေသးတာေပါ့ မ်က္လုံးမေျပာင္းလုိ႔
အသားေတာ့ အညွိေဖ်ာ့ေလးပဲၾကိဳက္တယ္၊
က်မရဲ့လူသစ္ပုံ။

အမည္မေဖၚလုိသူ

အိမ့္ခ်မ္းေျမ့ said...

စိတ္၀င္တစားဖတ္သြားပါတယ္။
ဆက္ရန္ကိုလည္း ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

Anonymous said...

စိတ္ကူးထားတာဆုိေတာ့၊ ဘာမွမေျပာေတာ့ပါဘူး၊
ဖတ္လုိ႔ေကာင္းပါ၏၊
ယမင္း

အုပ္ႀကီး said...

လိုက္မမွီဘူးဗ်ာ ...
လူေဟာင္းေတြဆိုေတာာာ့ :D

ေပါ့ဆိမ့္ said...

ဖန္တီးထားတဲ့ စိတ္ကူးအဆန္းေလးကိုေတာ့ သေဘာက်တယ္ဗ်ာ။ အဆက္ကို လာဖတ္ေအာင္ဖတ္မယ္ဗ်ာ ...

ေနေသြး(ဘရာဗို) said...

တကယ္ ျဖစ္လာမလား ပဲ း)

Anonymous said...

စိတ္ကူး...အေတြး..အေရး...သေဘာတရားေတြ
မိပါ၏။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါ၏။ ခုမွပဲ (၁)
နဲ ့(၂) ေသခ်ာေပါင္းမိေတာ့တယ္ရွင္။ :)
ေတြးလဲေတြးတတ္ပါေပတယ္။
..ေလးစားအားက်လွ်က္..ခင္မာလာေအာင္..:)