Saturday, November 27, 2010

လူသစ္ အပုိင္း(၂)


(၄)
ကမာၻႀကီး၏ေျပာင္းလဲလာမႈကုိ လူသစ္မ်ားေရာ ပါရာဆက္မ်ားပါ အစဥ္တစုိက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈေနၾကသည္၊ ကမာၻႀကီး၏ ဝင္ရုိးစြန္းႏွစ္ခုေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခရမ္းအုိေရာင္ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းပုိဆုိးလာေၾကာင္း လူသားႏွစ္ရပ္လုံးကသိရွိခဲ့သည္၊ ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိ သိရွိပုံႏွင့္ ခ်ည္းကပ္ပုံျခင္းေတာ့ မတူၾကေပ၊ ခရမ္းအုိေရာင္ျဖစ္ထြန္းမႈဆုိသည္မွာ ကမာၻႀကီး၏ အုိဇုန္းလြာေပါက္ျပဲမႈႀကီးမားလာၿပီး ေနႏွင့္ အာကာသတုိ႔မွာ အမ်ဳိးအမည္မသိ ေရာင္ျခည္မ်ား စြမ္းအင္မ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး ေကာင္းကင္တြင္ ခရမ္းအုိေရာင္ျဖစ္ထြန္းကာ လူႏွင့္သတၱဝါတုိ႔ေနထုိင္၍ မရေသာေဒသမ်ား ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္၊ ဝင္ရုိးစြန္းေဒသမ်ားတြင္စျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝင္ရုိးစြန္း ခရမ္းအုိေရာင္ေဖါက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ပါရာဆက္တုိ႔၏ အလက္စကာႏွင့္ နယူးဇီလန္တြင္ရွိေသာ ေျမျပင္စခန္းႏွစ္ခု ပ်က္သုန္းရသည္၊ ထုိစခန္းႏွစ္ခုသည္ ဗိဇႏွင့္မ်ဳိးပြားျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ အဓိက စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္၊ ဒီအန္ေအတစ္ခုမွပင္ မ်ဳိးျပန္လည္ပြားယူႏုိင္ေသာ နည္းပညာအခ်ဳိ႕ ဆုံးရႈံးရသည္၊ ေအာ္တုိဒီ(AutoD) ေခၚေသာ အခ်ိန္ကုိက္အလုိအေလွ်ာက္ မ်ဳိးေပါက္ႏုိင္ေသာ ဒီအန္ေအဘူးမ်ားလည္း ေပ်ာက္ဆုံးကုန္၏၊ ၎တုိ႔ကုိ ထုိစခန္းႏွစ္ခုရွိ အင္ကူေဗတာထဲတြင္ ထည့္သိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္၊ တကယ္ေတာ့ ေအာ္တုိဒီ(AutoD) မ်ားကုိ ပါရာဆက္မ်ား လူဦးေရနည္းလာေသာအခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဝင္ရုိးစြန္း ခရမ္းအုိေဒသသုိ႔ ဘယ္လုိမွ သြားလာ၍ မရသျဖင့္ ပါရာဆက္တုိ႔ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္။

ပါရာဆက္မ်ားမွာ လူသစ္မ်ားနဲ႔ အဓိကဆက္သြယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသုံးခ်က္ရွိေလသည္၊ အစားအေသာက္အသစ္မ်ားဖန္တီးရန္၊ ေလာင္စာစြမ္းအင္သစ္ကုိဖန္တီးရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအေရးႀကီးအခ်က္မွာ မ အေရအတြက္ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားရန္ အခက္အခဲျဖစ္လာရျခင္းကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

လူသစ္မ်ားသည္ ပါရာဆက္မ်ား သူတုိ႔လုိဘအရ လာၾကျခင္းကုိသိရွိေသာ္လည္း၊ ဘုိးဘြားဘီဘင္တုိ႔၏ အဆက္အႏြယ္မ်ားျဖစ္၍၎၊ မိမိတုိ႔၏ ေမတၱာ ေစတနာ မုဒိတာ မ်ားျဖင့္ အရာရာေအးခ်မ္းမႈရွိေစရန္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပါရာဆက္တုိ႔၏ သေဘာသဘာဝအရ ရွင္သန္ေရး၊ ေအာင္ႏုိင္ေရး၊ အရယူႏုိင္ေရးအတြက္ မတရားလုပ္တတ္ျခင္း၊ ကလိန္ကက်စ္လုပ္တတ္ျခင္း လုိအပ္လွ်င္အၾကမ္းဖက္တတ္ျခင္း မ်ားကုိ သိရိွထား၍လည္းျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္မ်ားလုိအပ္ေသာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မ်ားကုိ အသိပညာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိနည္းပညာမ်ားကုိ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည္၊ တတိယလုိအပ္ခ်က္မွာမႈ ယေန႔လူသစ္မ်ားအတြက္ အေတာ္အခက္အခဲၾကံဳရသည္၊ သဘာဝႏွင့္ ေနထုိင္မႈစနစ္ေျပာင္းလည္းေနၿပီဟူ၍ ျငင္းရင္လည္း လက္ခံၾကမဲ့သူမ်ားမဟုတ္၊ ပါရာဆက္တုိ႔ စစ္လက္နက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားၿပီးဆုိတာကုိလည္း လူသစ္တုိ႔သိရွိေနခဲ့သည္။

လူသစ္တုိ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိစၥမ်ားကုိ လူသစ္တုိ႔ထဲမွ ဉာဏ္အနိမ့္ဆုံးသူမ်ားနဲ႔ သီလနည္းသူမ်ားကသာ တာဝန္ယူထားၾက၍ တုိင္းတစ္တုိင္းတြင္ ဆယ္ဦးေရထိသာရွိသည္၊ အဓိကအားျဖင့္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ႏွင့္ တိရိစာၦန္တုိ႔၏ရန္မွ ဟန္႔တားရန္ျဖစ္သည္၊ လူသစ္တုိ႔သည္ ရန္ျဖစ္ျခင္း စစ္ျဖစ္ျခင္းမရွိ၊ အျငင္းပြားျခင္းပင္မရွိပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

(၅)

ေျပာင္းလဲလာေသာ ပထဝီေျမႀကီး သဘာဝအရ လူသစ္မ်ားေနထုိင္ေသာ ယေန႔ကမာၻတြင္ ေသရည္ေသရက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမရွိေတာ့ေပ၊ လူ၏ ပုံသ႑န္ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ မိန္းမ ေယာကၤ်ား ကာမတဏုာစိတ္မ်ားမရွိၾက၊ မ်ဳိးပြားျခင္းသည္လည္း အသြင္ေျပာင္းလဲလာသည္ မ်ဳိးပြားခ်င္ေသာ အမသည္ အန႔ံတစ္မ်ဳိးထြက္ေပၚေစသည္၊ ထုိအန႔ံသည္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖုိထံသုိ႔သာ ေရာက္ရွိသြားၿပီး မ်ဳိးပြားစပ္ယွက္ျခင္းျပဳသည္၊ သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ထြက္ေပၚျခင္းမရွိေပ၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကုိလည္း အားလုံးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အမတုိ႔ကခံယူၾကသည္၊ ထုိအတြက္ လူသစ္မ်ားအဖုိ႔ ႏွစ္ပါးသီလကုိလုံျခံဳၿပီးျဖစ္ၾကသည္၊ အျမဲတေစသီလကုိေစာင့္ထိန္းၾကၿပီး လူသစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ငါးပါးသီလျမဲသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

လူသစ္မ်ားသည္ သီလကုိအေျခခံၿပီး ဘဝရတနာ ခုႏွစ္ပါးျဖင့္ က်င့္ၾကံေနထုိင္ၾကသည္၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚသည္ကုိအေျခခံၿပီး ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း အစားထုိးျခင္းကုိသိရွိ၍ အထူးရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မွန္အားထုတ္မႈျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သစၥာတရားကုိ ရွာေဖြေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းကုိေရွာင္ရွားရန္ ေမတၱာ ဘာဝနာပြားၾကေသာ္လည္း၊ တစ္ဘက္ပါရာဆက္မ်ားသည္ အဆုိးတရားမ်ားျဖစ္သည္ကုိ လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ ဉာဏ္လည္းမရွိၾကေခ်၊ ထုိအျပင္ အယူအဆ မတူၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ပါရာဆက္မ်ား၏ ဉာဏ္အဆင့္သည္ လူသစ္မ်ားထဲမွာ ဉာဏ္အဆင့္အနိမ့္ဆုံးသူမ်ားထက္ပင္ အဆ တစ္ေထာင္ေလာက္ကြာျခားေလသည္၊ ထုိအတြက္လူသစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္းတရားကုိ ေရွ႕ရႈကာ လူႀကီးလူငယ္က်ားမ မေရြး စုေဝး တုိင္ပင္ၾကသည္၊ ေနာက္ဆုံး အမ်ဳိးသမီး သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာခဲ့သည္၊ လူသားတုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡမွ ကင္းေဝးရန္ ၎တုိ႔ကုိ အလွဴအျဖစ္ ပါရာဆက္မ်ားထံသုိ႔ ေပးလွဴလုိက္ၾကေလသည္။

“ဤသုိ႔ ငါ၏ကုသုိလ္ေကာင္းမႈသည္ ငါ၏ သစၥာေလးပါး ကုိသိရွိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းကုိ ပါရမီတစ္ရပ္အျဖစ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါေစသတည္း။”

(၆)
လူသစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သဘာဝမတူေသာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ ပါရာဆက္မ်ား၏ စမ္းသပ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခႏီ ၱတရား ေမတၱာတရားတုိ႔ျဖင့္ သည္းခံခဲ့သည္၊ ေနာက္ဆုံး ေသဆုံးမႈအနည္းငယ္ျဖင့္ မ်ဳိးပြားႏုိင္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့သည္၊
ပါရာဆက္မ်ားသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေလာက္ထဲက သဘာဝလြန္မ်ဳိးစပ္ျခင္းမ်ားကုိ စတင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္၊ ထုိသဘာဝလြန္မ်ဳိးစပ္ျခင္းမ်ားသည္ မွ်ေျခေျပာင္းလည္းမႈျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းတရပ္ထဲတြင္ပါဝင္သည္၊ ပါရာဆက္မ်ားထဲတြင္ မ အေရအတြက္က်ဆင္းလာရျခင္းသည္ တဏွာေမာဟ မ်ားေၾကာင့္ မ အတြက္ ရန္ျဖစ္ၾကျခင္း၊ အေကာက္ၾကံၾကျခင္း၊ မ မ်ားကုိအႏူိင္အထက္ျပဳျခင္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္၊ ပါရာဆက္ မိန္းမတုိ႔သည္ အသက္တုိျခင္း၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္လုပ္ၾကံၾကျခင္းမ်ား မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ထုိပါရာဆက္မ်ားႏွင့္ လူသစ္တုိ႔ေပါင္းစပ္ေမြးလာသူမ်ားကုိ ‘ပါမန္း(pamen) ၾကားလူ’ ဟုေခၚၾကသည္၊ ယေန႔တြင္ ပါရာဆက္မ်ား၏ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားတြင္ ပါမန္းမ်ားသည္ တစ္ဝက္ေက်ာ္မကရွိေနၿပီျဖစ္သည္၊ ၾကားလူ ပါမန္းမ်ား၏ ဉာဏ္အဆင့္သည္ ပါရာဆက္မ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေန၍ ပါရာဆက္လူငယ္ေလာကတြင္ ပါရာဆက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပါမန္းလူငယ္တုိ႔၏ ပဋိပကၡမ်ားရွိလာၾကသည္။

ၾကားလူ ပါမန္း မ်ား၏အမွားအမွန္ကုိခြဲျခားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သစၥာတရားကုိက်င့္ၾကံႏုိင္ေသာဉာဏ္ အဆင့္ျမင့္ၾကသည့္အတြက္ လူသစ္မ်ားကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ျပဳလုပ္လာၾကသည္၊ လူသစ္မ်ားက ပါမန္းမ်ားကုိ အက်င့္သီလကုိအေျခခံကာ အဓိပတိတရားေလးပါးႏွင့္ အညီေနထုိင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္၊ အဓိပတိတရားေလးပါးသည္ လက္ရွိဘဝကုိေရာ ေနာင္ကုိပါ ေကာင္းမြန္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပါမန္းလူငယ္တုိ႔၏ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အစဥ္ေျပမႈရွိေစရန္အတြက္၊ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ပါရာဆက္တုိ႔ သေဘာတူညီၾကၿပီး ပါမန္းလူငယ္အခ်ဳိ႕ကုိ လူသစ္မ်ားဆီသုိ႔ ေရြ႔ေျပာင္းေစခဲ့သည္၊ ထူးဆန္းစြာပင္ လပုိင္းအတြင္းမွာပင္ ပါမန္းမ်ားသည္ လူသစ္မ်ားႏွင့္မျခားေနထုိင္လာႏုိင္ၾကသည္၊ လူသစ္မ်ားေလ့လာအားထုတ္မႈမ်ားကုိလည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ပါမန္းမ်ားသည္ လူသစ္မ်ားအျဖစ္ကူးေျပာင္းႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္မ်ားမွာ လူသစ္မ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္မ်ားလာေသာအခါ လူသစ္မ်ားသည္ ပါရာဆက္မ်ားကုိ မွန္ကန္ေသာေနထုိင္မႈ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိက်င့္ၾကံျခင္းမ်ားကုိ လမ္းညႊန္႔ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။

ပါရာဆက္မ်ားကလည္း လူသစ္မ်ားကုိၾကည့္ၿပီး အက်င့္သီလ၏အေရးပါမႈကုိ သိရွိလာၾကသည္။

(၇)

တစ္ခ်ိန္တြင္ ပါရာဆက္ထဲမွ ျမန္မာအမ်ဳိးအႏြယ္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၈(ရွစ္) ဆုိသူသည္ ကုိဘေအးႏွင့္ဆက္သြယ္လာသည္၊ ျမန္မာလူသစ္မ်ားနဲ႔ေတြ႔ရ၍ ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာေနေသာ္လည္း သူ႔ပုံက လူသစ္မ်ား၏ပုံပန္းသ႑န္ကုိၾကည့္ၿပီး ရြံသလုိလုိ တစ္ခုခုျဖစ္မွာကုိ ေၾကာက္ေနသည္၊ တကယ္ေတာ့ လူသစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးအႏြယ္ခြဲရတာခက္သည္ အသြင္ပုံသ႑န္အနည္းငယ္သာ ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ထုတ္ေဖၚေျပာမွသာသိႏုိင္သည္၊ ယေန႔လူသစ္တုိ႔ကလည္း မ်ဳိးႏြယ္ကုိအဓိကမထားေတာ့ေပ။

ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၈(ရွစ္) တြင္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၉(ကုိး) ဆုိေသာ သားတစ္ေယာက္ရွိသည္၊ ၎သားသည္ လူသစ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ရထားေသာ ၾကားလူ ပါမန္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ သူသားထံမွသိရွိရေသာ လူသစ္တုိ႔ ေနထုိင္က်င့္ၾကံမႈကုိ ပုိမုိစိတ္ဝင္စားလာသျဖင့္ ကုိဘေအးႏွင့္ဆက္သြယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

လူသစ္မ်ား လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံေနေသာ မွန္ကန္ေသာအက်င့္သည္၊ တကယ္ေတာ့ အသစ္မဟုတ္ေပ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေလာက္ကေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လူအမ်ားလက္ခံယုံၾကည္ခဲ့ေသာ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္၊ ယေန႔အခါမွ လူသစ္မ်ားအားလုံး လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံေနၾကသည္မွာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္အတြက္ အ့ံၾသမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

လူသစ္မ်ား သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကျခင္းသည္၊ ယေန႔ မဂၤတုိင္း ႏွင့္ ပုဂတုိင္းဟု သိေနၾကေသာ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာျပည္နဲ႔ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေနသည္။

ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္သည္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကုိ လမ္းညႊန္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား အမ်ားဆုံးရွိေသာေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။
ကုိဘေအး ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္၊

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ မိရုိးဖလာကုိးကြယ္ ယုံၾကည္္ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ တရားေတာ္၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေသခ်ာသိၾကသူမ်ားနည္းသည္၊ ထုိအတူ လုိက္နာက်င့္ၾကံၾကသူမ်ား ပုိ၍ပင္နည္းလာသည္၊ လက္ရွိအေရးကုိ အေရးေပးကာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာႏုိင္သည္ထင္ေသာ အေယာင္ကုိးကြယ္မႈမ်ားေနာက္ လုိက္ခဲ့ၾကသည္၊ ဘုရား ေစတီ တည္ေဆာက္ကုိးကြယ္မႈ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း နည္းမမွန္ အယူလြဲမွားမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနခဲ့သည္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေသာလူတန္းစား(အတုိက္အခံ)ႏွင့္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔သည္ တရားမေစာင့္ျခင္း၊ သီလပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳသင့္သည္တုိ႔ကုိမျပဳ၊ မျပဳသင့္သည္တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဖါက္ျပန္လာခဲ့သည္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ အက်င့္သီလပင္ျဖစ္သည္၊ အတုံ႔အလွည့္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္း၊ မနာလုိမုန္းတီးျခင္း၊ ငါ့ဟာ၊ ငါ့အဖြဲ႔၊ ငါ့ေနရာ၊ ငါ့ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ အတၱႀကီးမားျခင္း၊ မတူရန္သူသတ္မွတ္ျခင္း၊ အမ်ားပုိင္ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔ကုိ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္၎ သားေကၽြးမႈ မယားေကၽြးမႈအတြက္၎ ေကာက္က်စ္စြာယူျခင္း စေသာ ေဖါက္ျပန္မႈမ်ားအျပင္၊ လိမ္ျခင္းညာျခင္းတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္သုံး ထမင္းစားေရေသာက္ျဖစ္လာသည္၊ အေဖႏွင့္အေမေတာင္ညာေသးတာပဲ၊ ဆရာဆရာမေတြလည္းလိမ္တာပဲ၊ အႀကီးအကဲဆုိသူေတြလည္း ညာတာပဲႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္ အတုယူမွားေစခဲ့သည္။

အက်င့္သီလေဖါက္ျပန္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္သည္၊ ေကာင္းေသာအယူဝါဒ ပ်က္ဆီးျခင္းပင္၊ ေကာင္းေသာအယူဝါဒ ပ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ လူလူခ်င္း အေကာက္ၾကံျခင္း၊ ယုတ္မာျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ကံႀကီးမ်ားကုိ က်ဳးလြန္ၾကေလသည္၊ ကပ္သုံးပါးတုိ႔နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကံဳၾကရသည္၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ ေမွးမွိန္သြားရသည္၊ ေနာက္ဆုံး ပထဝီေျမႀကီးစေဖါက္ျပန္ၿပီး ကမာၻ႔မွ်ေျခပ်က္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ႀကီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။

(၈)
ျမန္မာျပည္ႀကီးတြင္ေဖါက္လြဲ ေဖါက္ျပန္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပင္ ထုိအရာမ်ားကုိ အေၾကာင္းအက်ဳိး သေဘာအရၾကည့္ျမင္ၿပီး အက်င့္သီလျမဲ၍ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကုိ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကံေသာသူမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္၊ ျမန္မာျပည္မွ ထုိပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္ တုိ႔သည္ သတၱဝါအေပါင္း လူသားအေပါင္းတုိ႔ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ကမာၻ႔မွ်ေျခပ်က္ေနခ်ိန္မွာပင္ ကမာၻအရပ္ရပ္သုိ႔ထြက္ခြာကာ မွန္ကန္ေသာက်င့္ၾကံမႈမ်ားကုိျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။

အဖ်ားၾကည္၍အလယ္ေနာက္မည္ဟူေသာ ဆုိစကားႏွင့္အညီ ေကာ့ေကးဆပ္သားမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စြာပင္ ဉာဏ္အဆင့္ေတြကုိရရွိခဲ့သည္၊ ထုိမွတဆင့္ ယေန႔ကမာၻတြင္ လူသစ္အားလုံးသည္ တူညီစြာ ထုိအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူသစ္တုိ႔၏ ယေန႔ကမာၻသည္ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္း၊ သနားၾကင္နာစိတ္မ်ားရွိျခင္း၊ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာေအာင္ျမင္မႈကုိ မနာလုိမရႈစိတ္မရွိျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းဟု၍မရွိပဲ သတၱဝါမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈမွတ္ပြားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေအးခ်မ္းလွ်က္ရွိသည္။

ကုိဘေအး ဆက္ရွင္းျပသည္မွာ ယေန႔ကမာၻေပၚရွိ အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္တြင္ ဉာဏ္ပညာပုိင္းတြင္္အဆင့္ျမင့္ေနသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္၊ ဤ မဂၤတုိင္းမွာပင္ ေစတီထဲတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္၊ လူသစ္မ်ားသည္ ဉာဏ္ပညာအဆင့္အတန္းေပၚမူတည္၍ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ျဖင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္ကမ်ားသည္။

ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္မ်ားထဲတြင္ ေရွးဘဝတုိ႔ကုိျပန္ျမင္ႏုိင္ေသာ၊ ျဖစ္လတၱံတုိ႔ကုိသိႏုိင္ေသာ၊ အပါယ္ငရဲတုိ႔ကုိ ျမင္ႏုိင္ၾကားႏုိင္ေသာ၊ နတ္ျပည္တုိ႔ကုိ ျမင္ႏုိင္ၾကားႏုိင္ေသာ ထုိးထြင္းဉာဏ္ရေနသူမ်ား အမ်ားအျပားပင္ရွိသည္၊ ၎တုိ႔၏အဆုံးအမ ညႊန္ျပမႈမ်ားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုိဘေအးကထပ္ရွင္းျပသည္။

ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း အစားထုိျခင္းတုိ႔တြင္ အစားမထုိးႏုိင္ေသာအခါ ပ်က္သုန္းရသည္၊ လူသားမ်ားပင္မဆုိနဲ႔ ကမာၻသည္လည္း ပ်က္သုန္းရေပလိမ့္မည္၊ ကမာၻပ်က္ျခင္းႏွင့္အတူ အပါယ္ဘုံသားတုိ႔လည္း ပါဝင္သြားရေပမည္၊ ကမာၻပ်က္ခ်ိန္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာဘုံသုိ႔ေရာက္ေနဘုိ႔လုိသည္၊ လူအျဖစ္ပ်က္စီးရသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာဘုံသုိ႔တက္ႏုိင္ေစရန္၊ ယခုကမာၻ ျပန္လည္ရွင္သန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမာၻသစ္ျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ၊ ကမာၻသစ္သည္ အသုညကမာၻျဖစ္ေပလိမ့္မည္၊ ထုိအတြက္ ထို ကမာၻတြင္ လူအျဖစ္ျပန္လည္ျဖစ္ေျမာက္ကာ သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ ဆက္လက္ က်င့္ၾကံရပါလိမ့္မည္။

(၉)

ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေက်ာ္တစ္ေယာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဲရဲခ်လုိက္သည္။
ပါရာဆက္မ်ားႏွင့္ ငါတုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေတာ္ေတာ္ဆုိးဆုိးဝါးဝါးျပဴလုပ္ခဲ့ၾကပါလား၊

ငါသည္လည္း ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္တုိ႔ထံ ဆည္းကပ္၍ သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံေတာ့မည္။

ခရမ္းအုိေရာင္ဖုန္းလႊမ္း၍ ကမာၻႀကီးပ်က္သုန္းခဲ့လွ်င္လည္း သူတြင္ အေၾကာက္တရားတုိ႔ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ၿပီးပါၿပီ။


အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္လွ်က္၊အမွားအယြင္းတုိ႔ရွိခဲ့ေသာ္ စိတ္ကူးယဥ္ထားေသာ က်ေနာ္၏အမွားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼာေစတီေက်ာက္စာကုိ ဖတ္ခဲ့ရျခင္း၊ ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ နားၾကားမိျခင္းမွ အေျခခံပါသည္။


ကုိယ္ပုိင္ဓါတ္ပုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Sunday, November 21, 2010

လူသစ္(၁)

ေသာမာတုိဘာဂ်ီဂုိ တစ္ေယာက္ အလုပ္ခန္းသုိ႔ စဝင္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္အခ်က္ျပစက္မ်ား အေျခအေနကုိ ခဏမွ်ေစာင့္ၾကည့္လုိက္သည္၊ အားလုံးပုံမွန္ အေနအထားတြင္ရွိသျဖင့္ သူေလ့လာက်မ္းျပဳေနေသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူဘဝႏွင့္ အက်င့္သိကၡာမ်ား အေၾကာင္း အဆုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စမ္းစစ္ရန္ သူ၏ ဇီဇီးရုိးမွတ္စုစာအုပ္ေလးကုိ ဖြင့္လုိက္သည္၊ ပထမဦးစြာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အၾကံေပးသုံးသပ္ခ်က္မ်ားေပၚလာသည္၊ တကယ္ေတာ့ ဇီဇီးရုိးမွတ္စုစာအုပ္ေလးသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာေတြ သုံးထားသည္၊ အီးဇီဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ႏွင့္၎ သူ၏ဦးေႏွာက္လႈိင္းမ်ားႏွင့္၎ ဆက္သြယ္ထားသည္၊ သူ၏စိတ္တြင္ေပၚလာသမွ် စိတ္ကမွတ္မိသမွ်ကုိ သိမ္းထားႏုိင္သည္၊ လုိအပ္လွ်င္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တျခားသူမ်ားထံမွလည္း ဆက္သြယ္ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္ ဖလွယ္ႏုိင္သည္၊ အင္နာဂ်ီ မလုိပဲသုံးႏုိင္ေသာ ကရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။

သူ၏က်မ္းျပဳစုခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က သူ႔အမ်ဳိးဆက္ႏွင့္ ယခု သူေနထုိင္ရာ မီလမာတုိင္း ဘုံအိမ္စုမွ မုိင္တစ္ရာေလာက္ေဝးသည့္ ေရာမၿမိဳ႔ေဟာင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေန၍လည္း အီးဇီဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္တြင္ လူစိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ဘာဂ်ီဂုိသည္ ခပ္ညံ့ညံ့ျဖစ္၍လည္း ဒီ မီလမာတုိင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ အလုပ္ကုိလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္၊ သီလႏွင့္ဉာဏ္ပညာပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္အားနည္းမႈ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ အဲဒီ့ အနည္းငယ္အားနည္းမႈက သူကုိ လက္ရွိအဆင့္ကုိ ေရာက္ခဲ့ေစျခင္းျဖစ္သည္။

သူ၏က်မ္းျပဳစုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆက္သြယ္ေနသူမ်ားထဲတြင္ မဂၤတုိင္းမွ ကုိဘေအးႏွင့္ သူ အတုိင္အေဖါက္ညီသည္၊ ကုိဘေအးသည္လည္း သူ႔လုိပဲ မဂၤတုိင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ သီလႏွင့္ဉာဏ္ပညာပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္အားနည္းမႈ ရွိသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္၊ ကုိဘေအးကလည္း ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ လူတုိင္းနီးပါး လုိက္နာေလ့က်င့္လုိက္စားေနေသာ အယူအဆသည္ သူ၏အမ်ဳိးဆက္တုိ႔လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က အမ်ားယုံၾကည္ခဲ့ၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္က ဘာေၾကာင့္ေမွးမွိန္သြားရေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႀကိဳးစားေနသူျဖစ္သည္။

ကုိဘေအးေနထုိင္ရာ မဂၤတုိင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀, ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ျမန္မာျပည္ဟုေခၚေသာ အရပ္ျဖစ္သည္၊ ကုိဘေအးေနထုိင္ရာ ေစတီအိမ္စုႏွင့္ မုိင္ ၁၀၀ အကြာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္းတည္ရွိခဲ့သည္။

ကုိဘေအးေရာ ဘာဂ်ီဂုိပါ လာမည့္ ေနာက္ႏွစ္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၅၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သူတုိ႔က်မ္းမ်ားကုိ ၿပီးစီးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည္။


(၂)

အခ်ိန္ကား ခရစ္ႏွစ္ ၂၄၉၉ ခုျဖစ္သည္၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးႏွင့္အတူ လူတုိ႔သည္လည္းေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္က ကမာၻေပၚတြင္ ေလာင္စာစြမ္းအင္အတြက္ အဓိကသုံးေသာ ေရနံ ရွားပါးကုန္ခန္းခဲ့သည္၊ အစားထုိးေလာင္စာမ်ားကုိအသုံးျပဳရင္း ကမာၻႀကီး၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္သုန္းခဲ့သည္၊ ရွင္သန္ေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း ရန္ပြဲမ်ား စစ္ပြဲမ်ား ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ ကမာၻႀကီးသည္ တေျဖးေျဖးပူေႏြးသထက္ပူေႏြးလာၿပီး ေနာက္ဆုံး ကမာၻႀကီး၏မွ်ေျခပါပ်က္ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္က ကမာၻႀကီး၏ပ်မ္းမွ် ေန႔အပူခ်ိန္သည္ ၅၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္သုိ႔ေရာက္ခဲ့သည္၊ ပူေႏြးမႈတက္ႏႈန္းကေတာ့ ေႏွးလာခဲ့သည္၊ မွ်ေျခမွာမရွိေတာ့သည္အတြက္ အရင္တုန္းက သီအုိရီမ်ား တြက္ခ်က္နည္းမ်ား အားလုံးမွားယြင္းသြားခဲ့သည္၊ လူတုိ႔သည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကုိ တီထြင္ၾကံဆလာၾကသည္။

ယေန႔ကမာၻႀကီးတြင္ ရာသီဥတုဟူ၍ မုိးရြာျခင္းနဲ႔ ေနပူျခင္းသာရွိေတာ့သည္၊ ေန႔ႏွင့္ည အပူခ်ိန္ကြာျခားခ်က္သည္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရွိသည္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာသည္ ပုိက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ပုိေဖါက္ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္၊ လူတုိ႔သည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာကုိ ေရွာင္ရွားလာသည္၊ ပင္လယ္သြားလာမႈ ပင္လယ္ကမ္းေျခနားေနထုိင္မႈမ်ား လုံးဝမရွိေတာ့၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ဟူ၍ အတည္တက် မရွိေတာ့ မုိးရြာလွ်င္ ေရလွ်ံကာ ျဖစ္သလုိစီးစင္းၾကသည္၊ မီးေတာင္မ်ဳိးစုံကလည္း ေန႔စဥ္ဆက္တုိက္ေပါက္ကြဲၾကသည္၊ ေလျပင္းမုန္တုိင္းမ်ားကလည္း ေန႔တုိက္လုိက္ ညတုိက္လုိက္ႏွင့္ျဖစ္သည္၊ ကုန္းတြင္းသြာလာမႈကုိလည္း လူတုိ႔သည္ အေရးႀကီး မျဖစ္မေနမွသာ သြားလာၾကသည္။

ကၽြန္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသည္၊ ဟုိႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရႊမဲေခၚေရနံထြက္ရွိရာေဒသတုိ႔သည္ ပင္လယ္ေရေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထုိမွ်ေလာက္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားၿပီး ေဖါက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိရိစာၦန္ တစ္ခ်ဳိ႕ေပ်ာက္သုန္းသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံေျပာင္းသြားျခင္းတုိ႔ျဖစ္လာသည္၊ အပင္ဟူ၍ရွားပါးလာၿပီး ႏြယ္ပင္မ်ားသာျဖစ္ထြန္းေတာ့သည္။

ရွင္သန္ေရးအတြက္ လူတုိ႔၏ အသြင္ပုံသ႑န္လည္းေျပာင္းလဲခဲ့သည္၊ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိခံႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပထဝီအေနအထားေျပာင္းလဲမႈ၊ မွ်ေျခေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ဆံပင္တုိ႔သည္ေကာက္ေကြးကာ ႀကီးမားလာသည္၊ နားရြက္သည္လည္းကပ္သြားခဲ့သည္၊ ႏွာေခါင္းသည္ျပားဝင္ကာ ႏွာေခါင္းဝမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည္၊ ႏူတ္ခမ္းမ်ားထူထဲလာသည္၊ ကမာၻႀကီးေပၚတြင္ လူသားတုိ႔ အသားေရာင္ သုံးမ်ဳိးသာရွိလာသည္၊ အညိဳ၊ အညိဳေဖ်ာ့ႏွင့္ အညိဳရင့္တုိ႔ျဖစ္သည္၊ အျမဲတမ္းေရဖုံးလႊမ္းေနေသာ ဝန္းက်င္၊ ေန႔ပူေလာင္ ညေအးစက္ ရာသီဥတု မ်ားေၾကာင့္လည္း လူသားတုိ႔ ေနထုိင္မႈႏွင့္ စားသုံးမႈမ်ားေျပာင္းလဲလာသည္။

ဂ်ဳံဆန္စပါးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔မရႏုိင္ေတာ့၊ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏြယ္ပင္တစ္မ်ဳိး၏ပင္စည္ကုိ အဓိကစားရသည္၊ ထုိပင္စည္ထဲတြင္ ကာဘုိဟုိက္ဒရိတ္ ကဇီဓါတ္တုိ႔ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည္၊ မုိးရြာအၿပီး ေနပူခ်ိန္တြင္ ေပါက္တတ္ေသာ ေရညွိတစ္မ်ဳိးကုိလည္းစားသုံးလာသည္၊ ထုိေရညိွတြင္ ပရုိတိန္းဓါတ္အဓိကပါသည္၊ လူတုိ႔ႏွင့္အတူ ေခြးတုိ႔သည္လည္း ပုံသ႑န္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္၊ လူတုိ႔ကုိအဓိက တုိက္ခုိက္ေသာ သတၱဝါျဖစ္လာသည္၊ ထုိအတူ ပုံသ႑န္လည္းေျပာင္းလဲလာေသာ ၾကြက္မ်ား၊ ျခင္ေကာင္မ်ား ႏွင့္ ပုရြတ္ဆိတ္ အခ်ဳိ႕သည္ လူေတြကုိ ဒုကၡအေပးဆုံးျဖစ္သည္၊ ရန္ကုိကာကြယ္ရင္း ဖမ္းဆီးရမိလာေသာ ေခြးမ်ား၊ ၾကြက္မ်ားကုိ လူတုိ႔စားသုံးၾကသည္။

လူတုိ႔သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဒဏ္တုိ႔ ခံႏုိင္ေသာေနရာမ်ားကုိေရြးကာ စုစည္းေနထုိင္လာသည္၊ အေရွ႕ပုိင္းေဒသတြင္ ေစတီပံုအိမ္မ်ားျဖင့္ေနထုိင္လာၾကသည္၊ ဆက္သြယ္လုိ႔ရေသာ အိမ္စုမ်ားစုေပါင္းကာ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာသည္၊ ေစတီပံုအိမ္ဆုိသည္မွာ ေခါင္မုိးေပၚတြင္ ေစတီေလးမ်ားတည္ထားၿပီး ေအာက္ထဲတြင္ လူမ်ားအစုလုိက္ အစုလုိက္ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ အေနာက္တုိင္းတြင္ကာ အမုိးတြင္ အခၽြန္ေလးမ်ားစြာ လုပ္ထားတာပဲကြာသည္၊ ဉာဏ္ အက်င့္သီလေပၚမႈတည္ၿပီး အလုပ္ခြဲျခားလုပ္ကုိင္ၾကသည္။

ကမာၻႀကီး၏ ပထဝီအေနအထားေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈသည္ လူတုိ႔ကုိ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ သြားလာဆက္သြယ္ေရးကုိ ခက္ခဲေစခဲ့သည္၊ မုိက္ခရုိေဝ့၊ ေရဒီယုိေဝ့ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အသုံးမဝင္ေတာ့ေပ၊ ထုိ႔အတြက္ သြားလာဆက္သြယ္ေရးနည္းအသစ္မ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တည္းလာရသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လူေနအမ်ားဆုံးတုိင္းျပည္ေနရာမ်ားမွာ ယခုအခါ ေနလုိ႔ထုိင္လုိ႔ မရေသာေနရာမ်ားျဖစ္လာသည္၊ လူေနထုိင္လုိ႔ရေသာ တုိင္း တစ္တုိင္း ႏွစ္တုိင္းေလာက္သာရွိသည္၊ ေကာ့ေကးဆပ္၊ ဆုိက္ဘီးရီးယား၊ ခ်ီလီ၊ ဟင္းမလားရားအေရွ႕ပုိင္းမ်ားတြင္ လူေနမ်ားေသာ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ရွင္သန္ေနထုိင္ေရးႏွင့္ သြားလာဆက္သြယ္ေရး အတြက္ လူတုိ႔သည္ ပါရာဆက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလာရသည္။


(၃)

ပါရာဆက္မ်ားသည္လည္း လူသားမ်ားျဖစ္သည္၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ကမာၻေပၚတြင္ လူသားႏွစ္မ်ဳိးရွိေနသည္၊ ပါရာဆက္မ်ားက ယေန႔လူသားမ်ားကုိ ‘လူသစ္’ (newmen) မ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ ‘လူသစ္’ဆုိေသာ ယေန႔လူသားမ်ားသည္၊ ပါရာဆက္မ်ားသုိ ယခင္လူေဟာင္းအႏြယ္မ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ ပါရာဆက္သည္ (preserved) မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္မ်ား ကမာၻသုိ႔လာသည္႔အခါ ဝတ္စုံ အသုံးအေဆာင္မ်ားနဲ႔လာရသည္၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝဒဏ္မ်ားကုိ ခံႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္၊
ပါရာဆက္မ်ား ဘာေၾကာင့္ရွိေနရသနည္း ေမးခြန္းေတြရွိႏုိင္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က၊ လူသားတုိ႔သည္ တခ်ိန္တြင္ ကမာၻႀကီးပူျပင္းလာက ပထဝီေျမႀကီးလည္းေဖါက္ျပန္လာႏုိင္ေၾကာင္းသိရိွေလ့လာခဲ့ၾကသည္၊ လူသားတုိ႔ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ မရွင္သန္ႏုိင္ဟုယုံၾကည္ၾကၿပီး၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္မပေပ်ာက္ေရးကုိ စီမံကိန္းမ်ားခ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊ ဒဏ္ခံနုိင္ရည္ရွိေသာ ေျမျပင္ႏွင့္ အာကာသစခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထုိစခန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာေပါင္းစုံသိုေလွာင္ထားၿပီး၊ စဥ္ဆက္မပ်က္ သုေသတနမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တြင္စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ထုိစခန္းမ်ားရွိ လူသားမ်ားကုိ အျပင္နဲ႔ဆက္သြယ္ထိစပ္မႈလုံးဝေပးမလုပ္ေပ၊ preserved လုပ္ထားခ့ဲသည္၊ မ်ဳိးဆက္မ်ားကုိ စခန္းအတြင္းမွာပင္ေပါက္ဖြားေစခဲ့သည္။

ကမာၻႀကီးပူျပင္းလာက ပထဝီေျမႀကီးစေဖါက္ျပန္ၿပီး ယေန႔အထိ ပါရာဆက္တုိ႔ ထင္ျမင္သကဲ့သုိ႔ လူသားမ်ား မေပ်ာက္ဆုံးသြားပါ၊ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ရွစ္ပုံတစ္ပုံခန္႔ ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့သည္၊ ထုိအခါ ပါရာဆက္တုိ႔သည္ ယေန႔လူသားမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ပါရာဆက္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အျမင္ ၾကမ္းတမ္းရုပ္ဆုိးေသာ ယေန႔လူသားမ်ားကုိ ‘လူသစ္’ ဟုေခၚလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရာဆက္တုိ႔ေနာက္ထပ္သိရွိရသည္မွာ လူသစ္မ်ားသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ အသြင္ပုံသ႑န္၊ ေနထုိင္စားေသာက္ပုံ ကြာျခားသည္သာမက၊ ဉာဏ္ ပညာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ သူတုိ႔ထက္မ်ားစြာ သာလြန္ေနေၾကာင္းသိလာရသည္၊ ဒီထက္ပုိသည္မွာ လူသစ္မ်ားသည္ သီလ၊ သမာဓိ ပုိ၍ျမဲေနသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ပါရာဆက္ ႏွင့္ လူသစ္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲတြင္၊ ပါရာဆက္မ်ားလာမည္ကုိ ကမာၻေပၚရွိ တုိင္းအသီးသီးက သိရွိေနခဲ့သည္၊ ဘယ္လုိသိရွိေနၾကသနည္း၊ ပါရာဆက္မ်ားဆီက သူတုိ႔ဘာလုိခ်င္ေၾကာင္းနဲ႔ ပါရာဆက္မ်ားဘာလုိသနည္းကုိလည္း သိရွိေနၾကသည္၊ ယခုလုိေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႔ရ၍ ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာရာ၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း လူသစ္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္၊ ပါရာဆက္မ်ားက ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘုရားရွင္မ်ားအေၾကာင္းေျပာၾကားေသာအခါ၊ လူသစ္မ်ားက တုန္လႈပ္မႈမျပ၊
ေယရႈကုိသိပါသလား၊ မုိဟာမက္ကုိသိပါသလား၊ သီဝကုိသိပါသလားေမးေသာအခါ သိၾကသည္ဟုေျဖသည္၊ ထာဝရဘုရားသခင္၊ ဗုဒၶဘုရားတုိ႔ကုိသိပါသလား ဟုထပ္ေမးေသာအခါ ႏူိက္ႏူိက္ခၽြတ္ခၽြတ္သိပါသည္ဟုေျဖသည္၊ တည္ျငိမ္စြာနဲ႔ပင္

"ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကံေသာသူမ်ား" ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္၊ ပါရာဆက္မ်ားက မည္သည့္ အက်င့္မ်ားကုိ က်င့္ၾကံပါသနည္းဟုေမးေသာအခါ၊

ငါတုိ႔သည္ သစၥာေလးပါး ကုိသိႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံၾကပါသည္ဟု ျပန္ေျဖသည္၊
အဘယ္ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရွိ လူသစ္အားလုံးသည္ တူညီစြာ ထုိအက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံၾကပါသနည္း။

ပါရာဆက္မ်ားအတြက္ေမးခြန္းေတြမ်ားလွသည္၊ ကမာၻႀကီးကုိ အေပၚယံကပဲေစာင့္ၾကည့္ရင္း အကုန္သိသည္ထင္ေနေသာ ပါရာဆက္မ်ား အံ့ၾသမႈမ်ားၾကံဳရသည္။

……………………………..

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

စိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္

ပုံကုိဂိမ္းတစ္ခုမွယူပါသည္၊ ပန္းခ်ီညံ့သျဖင့္ လူသစ္မ်ားပုံကုိ မဆြဲျပႏုိင္ပါ။
လာေရာက္လည္ပတ္ ဖတ္ၾကေသာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Friday, November 5, 2010

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္


(၁)မွားယြင္းပါေစ အခုေနေတာ့ ငါမျပဳျပင္…ဟုိင္း….
အဓိပၸါယ္မဖြင့္ဆုိႏုိင္ သိပ္နက္ရႈိင္းတာပဲ ငါသိတယ္
အသည္းႏွလုံးကေနၿပီး အုိ… တုိက္ရုိက္ႀကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းသလား
ငါဘယ္လုိျဖစ္သြားလဲ မႀကံဳဘူးေသးလုိ႔ ရူးတာလား
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အားႀကီးလြန္းတဲ့ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခံစားမႈမ်ားဆြဲငင္ အျပာေရာင္စက္ကြင္းထဲ ဝင္ေရာက္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုံဗိမာန္နဲ႔ေထာင္ေခ်ာက္ ဘာဆုိဘာမွမသိ စြန္႔စားခ်င္စိတ္ေတြရွိၿပီ
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သိပ္ခ်စ္လုိ႔ေပါ့၊
ကမ္းစပ္မျမင္ဘဲ အတူတူေမ်ာခ်င္လြင့္ခ်င္မိတာ အခ်စ္ပဲလား၊
မုိးသားပင္လယ္ အေျပာက်ယ္မိလ႔ုိ အခ်စ္ကုိေဘာင္ခပ္မထား
မတားနဲ႔ေတာ့ေလ အဆုိးအမုိက္ႀကိဳက္သလုိေဝဖန္ပါ
ငါဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေလးေပး ငါတုိ႔ေဝးမ်ားေဝးရင္ ငါ့ရင္ကြဲရမယ္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္…. သိပ္ခ်စ္လုိ႔ေပါ့၊

“ဘုန္း ဂ်လႊမ္”

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတံခါးပိတ္သံ၊ တစ္ခုခုက်သံ၊
သီခ်င္းကုိ နားေထာင္လုိ႔ေကာင္းတုန္း အသံေတြဝင္လာသည္၊ နစ္ဝင္ေနေသာ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း အသံကေတာ့ က်မအနားကထြက္ေျပးသြားၿပီ၊ စၾကျပန္ၿပီထင္တယ္ဟု စိတ္ထဲမွာေျပာရင္း
ဒီတစ္ခါ ဘာမ်ားျဖစ္ၾကတာပါလိမ့္ ဆုိၿပီး မိန္းမတုိ႔သဘာဝ နားစြင့္လုိက္မိသည္၊
‘က်မရွင့္ကုိ အစကေျပာၿပီးသား သီတင္းကၽြတ္ အေဖႏွင့္အေမကုိ ကန္ေတာ့မယ္လုိ႔
မိဘကုိေငြေလး တစ္ရာေလာက္ပုိပုိ႔တာ အေျပာခံရတယ္လုိ႔၊ အရပ္ကသိရင္မေကာင္းဘူး၊’
‘ငါေျပာတာက ငါကုိအသိေပးဘုိ႔ေကာင္းတယ္ မင္းကုိဆူေနတာမဟုတ္ဘူး၊’
‘ရွင္ေျပာတဲ့ပုံစံက ဆူတာနဲ႔ ဘာထူးေသးလဲ၊ ေငြေစ်းေတြကက်ေနလုိ႔ က်မေလးသိန္းအတိလုပ္လုိက္တာ၊’
‘ေနာက္လ ေငြေတြအမ်ားႀကီးကုန္မွာ မင္းသိရက္သားနဲ႔၊’
‘အုိ ဒါကရွင့္ကိစၥ အိမ္အတြက္ေငြရွာရမွာ၊ က်မက အေမတုိ႔ကုိေပးခ်င္လုိ႔ ကေလးေတြကုိေကာင္းေကာင္း ေကၽြးခ်င္ဆင္ခ်င္လုိ႔ မအားတဲ့ၾကားက အလုပ္ထြက္ထြက္လုပ္ေနတာ၊’
‘ဒါစကၤာပူကြ ဒီေန႔ ပုိက္ဆံမရွိရင္ ေနာက္ေန႔ဘာျဖစ္သြားမလဲ မင္းသိလား၊’
‘ဒါဆုိဘာျဖစ္လုိ႔ ေနေနေသးသလဲ၊ ျပန္ရမွာသိပ္ေၾကာက္မေနနဲ႔၊’
‘ကေလးေတြရဲ႕ ေရွ႕ေရးအတြက္ကြ၊’
‘ဒီလုိပဲရွာရမွာပဲ ဘယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ကေလးေတြပဲရွင္ ဘယ္မွာပဲေနေန သူဟာနဲ႔သူ လူျဖစ္လာၾကမွာပဲ
တကယ္တည္းရွင္ စကၤာပူမွာေနမွ လူျဖစ္တယ္ထင္ေနၾကတယ္၊’
‘ငါက လက္ေတြ႔က်က်ေျပာတာ၊’
‘က်မကလည္း စိတ္ကူးယဥ္ ေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊’
‘ျပန္ဆုိရင္ က်မက ဖုတ္ဖက္ခါကာ ျပန္လုိက္ယုံပဲ ရွင္သာဒီကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ေနခဲ့၊’
‘ေတာက္ အိမ္မွာလည္းဆူပူ၊ ရုံးမွာလည္းဆူပူ၊’ “ဝုန္း”
တံခါးပိတ္သံႏွင့္အတူ အသံတုိ႔ ခဏတိတ္ဆိတ္သြားသည္။

ဒီလုိ နင္ပဲငဆ အသံေတြ က်မၾကားၾကားေနရတာ ငါးႏွစ္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္၊ ရန္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ က်မအခန္းငွါးေနေသာ အိမ္ပုိင္ရွင္ အစ္ကုိႀကီးႏွင့္အစ္မႀကီးတုိ႔ျဖစ္သည္။

က်မ စကၤာပူစေရာက္ကာစ အလုပ္ရွာတုန္းကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းအခန္းတြင္ကပ္ေနသည္၊ အလုပ္ရေတာ့ အလုပ္နဲ႔နီးရာ ရွာေနရင္း ဒီအိမ္ကုိေရာက္ခဲ့သည္၊ အခန္းတစ္ခုလုံးကုိ အၿပီးအစီး ၅၅၀ ႏွင့္ငွါးထားသည္၊ အိမ္ေစ်းတက္တက္က်က် အိမ္လခမေျပာင္း၊ ေနလာတာလည္း ငါးႏွစ္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္၊ အစ္မႀကီးတုိ႔ မိသားစုေလးေယာက္ ႏွင့္က်မတစ္အိမ္လုံးတြင္ လူငါးေယာက္ေနထုိင္သည္၊ အိပ္ခန္းသုံးခန္းပါေသာ ေလးခန္းအိမ္ကေလးျဖစ္သည္၊ အစ္မႀကီးတုိ႔တြင္ သမီးတစ္ေယာက္ သားတစ္ေယာက္ရွိသည္၊ သမီးကအႀကီး P5 ေခၚ မူလတန္း ငါးတန္းသုိ႔ေရာက္ေနၿပီ၊ သားေလးမွာခုမွ P1 တစ္တန္းစတက္သည္၊ အစ္မႀကီးတုိ႔ကတစ္ခန္း၊ ကေလးႏွစ္ေယာက္က တစ္ခန္းႏွင့္ က်မကတစ္ခန္း၊ က်မကုိ မာစတာအိပ္ခန္းေပးထားသည္၊ အစ္ကုိႀကီးႏွင့္အစ္မႀကီးတုိ႔ခဏခဏ ရန္ျဖစ္ စကားမ်ားၾကသည္၊ ျပင္းထန္သည္ေနရက္မ်ားမွာေတာ့ က်မ စေတးေရွာင္ထြက္သြားရသည္။
………………………………………………………………………………………….

(၂)


အခ်ိန္ေလးရတုိင္း က်မရဲ႕ လက္ေတာ့ေလးကုိဖြင့္ အြန္လုိင္း ရုပ္ရွင္ေတြၾကည့္၊ သီခ်င္းနားေထာင္ ဒီလုိနဲ႔ အနားယူ အခ်ိန္ကုန္ေလ့ရွိသည္၊ နားခ်ိန္ဆုိလည္း တနဂၤေႏြ တစ္ရက္မွာသာ သိသိသာသာရွိသည္၊ ညေနပုိင္း အလုပ္ျပန္လာခ်ိန္နဲ႔ စေနေန႔ေတြ အဝတ္ေလွ်ာ္ မီးပူတုိက္ ဟုိဟာလုပ္ ဒီဟာလုပ္ ဘယ္လုိကုန္ဆုံးသြားမွန္းမသိေတာ့၊ တစ္လတြင္ တစ္ခါေလာက္ေတာ့ ပင္နီဆူလားဘက္ ေစ်းဝယ္ျဖစ္သည္၊ ဟုိဟာေလးဖတ္ခ်င္၊ ဒီဟာေလးစားခ်င္နဲ႔ တစ္ခါတစ္ေလလည္း တစ္ေယာက္ထဲ တစ္ခါတစ္ေလလည္း အားတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔၊ စကၤာပူမွာ အားတဲ့သူငယ္ခ်င္းဆုိတာရွားသည္၊ အားအားယားယား ေလွ်ာက္သြားေနသူေတြကုိေတာ့ အားက်မိသည္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြဆုံမိၾကရင္လည္း ဟဲ့နင္တစ္ေယာက္ထဲပဲလား၊ အပ်ဳိႀကီး အခ်ိန္ေလးဘာေလးေပးဦး၊ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကေတာ့ ၃၅ ေက်ာ္ရင္ အပ်ဳိဟုိင္းၿပီေနာ္၊ က်မလည္းဒီလ ၃၅ ျပည့္သည္၊ ေနာက္လဆုိ ဆီနီယာ အပ်ဳိႀကီးျဖစ္ၿပီေပါ့၊ တစ္ခါတစ္ေလလည္း စဥ္းစားမိသည္ ဘယ္လုိအပ်ဳိႀကီးျဖစ္သြားသလဲ၊ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္လြဲခဲ့ဘူးတာနဲ႔၊ လင္စိတ္သားစိတ္ကုန္ေနတာလား၊ ဟုတ္ေသးပါဘူး၊ တံခါးကုိ အျပည့္ဖြင့္ထားပါလွ်က္နဲ႔ ဖူးစာေရးနတ္ ေက်ာ္ေက်ာ္သြားေလသလား၊ ဒီၾကားထဲ အတူတူခ်င္း ငါတုိ႔ စကၤာပူထြက္မလာရင္ အပ်ဳိႀကီးျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာ ဆုိတဲ့သူကရွိေသးသည္၊ က်မေျပာလုိက္ပါတယ္ ငါကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အပ်ဳိႀကီးလုိ႔ မခံယူဘူး လြတ္လပ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ပဲ ခံယူတယ္၊ စိတ္တူကုိယ္တူ လက္တြဲေဖၚကုိရွာေနတာ၊ ကမာၻေပၚမွာ အသက္ ၃၅ႏွစ္အထက္ လူပ်ဳိလူလြတ္ေတြအမ်ားႀကီးပဲ၊ စကၤာပူကလည္း လူလြတ္ single အခ်ဳိး အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံထဲမွာပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရက လူလြတ္ single ေတြ အိမ္ဝယ္လုိ႔ရေအာင္ လုပ္ထားေပးသည္၊ အဓိကကေတာ့ က်မကုိယ္က်မ လူလြတ္တစ္ေယာက္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာပါ။

အစ္ကုိႀကီးႏွင့္အစ္မႀကီးတုိ႔အရင္က ရန္ျဖစ္ရင္တုိးတုိး တုိးတုိးနဲ႔ ရန္ျဖစ္ၾကသည္၊ ေနာက္ပုိင္း က်မနဲ႔ရင္းႏွီးလာလုိ႔လား၊ ပုိေပါက္ကြဲလာၾကတာလား မသိပါ၊ အသံေတြထြက္လာၾကသည္၊ အစ္မႀကီးသည္ မိန္းမခ်င္းမုိ႔ က်မႏွင့္ပုိရင္းႏွီးလာသည္၊ စကားေျပာေဖၚျဖစ္လာသည္၊ လင္ယူမမွားေစဘုိ႔ က်မကုိအျမဲေျပာသည္၊ ဒါေပမဲ့ က်မက အစ္မႀကီး အစ္ကုိႀကီးကုိယူမိတာမွားလားလုိ႔ က်မျပန္မေမးျဖစ္ခဲ့ပါ။


အစ္ကုိႀကီးႏွင့္အစ္မႀကီးတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ရန္ကုန္စက္မူတကၠသုိလ္ေခၚ RIT မွ ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ က်မထက္ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ႀကီးၾကသည္၊ အစ္မႀကီးသည္ ရန္ကုန္တြင္ အစုိးရအလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမွာအလုပ္မလုပ္ အိမ္အလုပ္သာလုပ္သည္၊ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ိန္ပုိင္း အေရာင္းစာေရးဝင္လုပ္သည္၊ အိမ္ယူ autocad ဆြဲသည္၊ သမီးအႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္မွာေမြးၿပီး သားငယ္ေလးသည္ စကၤာပူတြင္ေမြးသည္၊ အစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္ထဲဝင္ေငြနဲ႔ မိသားစုတစ္စုလုံးကုိ ထိန္းထားႏုိင္သည္။ကေလးေတြကလည္း အားေနရသည္မရွိ၊ အိမ္စာ က်ဴရွင္ ဟုိသင္တန္း ဒီသင္တန္းနဲ႔ ကေလးေတြဘဝ သနားဘုိ႔ေကာင္းသည္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ စကၤာပူပညာေရးစနစ္ဒဏ္ကုိ ခံရသည္၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျပစ္ေနေသာ ပညာေရး စနစ္သစ္ကုိ အငယ္ေကာင္ေလး မွီေကာင္းမွီလိမ့္မည္၊ စားေမးပြဲအေျခခံ၊ အဆင့္(grade) အေျခခံ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္၍ ဗဟုသုတနည္းၿပီး လူမႈေရးခ်ဳိ႕ယြင္းကာ Talent မ်ားထြက္ေပၚမႈနည္းလာေၾကာင္းဆုိသည္၊ ၇၅% စနစ္မွTalent အေျခခံ ပညာေရးစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကထုတ္ေဖၚေျပာခဲ့သည္၊ Foreign Talent ကုိ အားကုိးေနမႈကုိေလွ်ာ့ခ်မည္ဆုိသည္၊ စကၤာပူသည္ ေခတ္မွီအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးစနစ္ရွိေသာ္လည္း Talent ေပၚထြက္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ေတာင္နိမ့္က်သည္ဟု ျမန္မာေလ့လာသူ အေမရိကန္ တစ္ေယာက္ကဆုိသည္။

စကၤာပူရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ လူမႈေရးစနစ္ေအာက္မွာ လုံးလည္လုိက္ေနေသာ အစ္ကုိႀကီးႏွင့္အစ္မႀကီးတုိ႔ မိသားစုအေၾကာင္းေျပာျပျဖစ္ေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္အရင္ သနားဦးလုိ႔ဆုိသည္။

ဒီအိမ္တြင္ ကေလးေမြးေန႔ပြဲလုပ္ေသာအခါ၊ အလွဴလုပ္ေသာအခါ မိသားစုမ်ားဆုံျဖစ္ၾကသည္၊ ထုိအခါ သူတုိ႔၏ ရင္ဖြင္သံမ်ား ၾကြားလုံးမ်ားသည္ က်မအတြက္ျမွားနတ္ေမာင္ကုိ ေျခတစ္လွမ္း ေနာက္ဆုတ္ခုိင္းလုိက္မိသည္၊
စိတ္ဝင္စားစရာေတြကေတာ့ အစုံပင္၊ ပထမဦးဆုံး မွန္မင္းသမီးေလးအေၾကာင္းေျပာျပမည္။

အေဖေရာ အေမေရာ အင္ဂ်င္နီယာေတြျဖစ္ၾကသည္၊ သမီးေလးတစ္ေယာက္ထဲရွိသည္ ေတာ္ေတာ္ေခ်ာသည္၊ သမီးေလးကုိ ထြန္းေပါက္ေစခ်င္သည္၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ေစသည္ စာေတြကုိ အၿမဲတန္း A ရေအာင္ အထပ္ထပ္က်က္ေစသည္၊ သမီးေလး P4 ေလးတန္းေရာက္ေသာႏွစ္တြင္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ သတိထားမိသည္မွာ သမီးေလးသည္ အၿမဲတန္းလုိလုိမွန္ၾကည့္ေနတတ္သည္၊ ကြန္ပါဘူးတြင္မွန္ပါသည္ စားၾကည့္စားပြဲတြင္မွန္ထားထားသည္ ပုိက္ဆံအိတ္ကေလးတြင္မွန္ပါသည္ ထမင္းစားရင္ေတာင္မွ မွန္ၾကည့္စားသည့္ မွန္မင္းသမီးေလးျဖစ္ေနသည္၊ ဒီလုိနဲ႔ သမီးေလး ၆တန္းေရာက္လာသည္ မူလတန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္မုိ႔ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ မွန္ကိစၥနဲ႔ အေမႏွင့္သမီးစကားမ်ားသည္ တစ္ခါမွ ခံမေျပာဘူးေသာသမီးခံေျပာသည္ ေနာက္ဆုံး အေမက မွန္ၾကည့္ခ်ိန္ကုိ ဇယားထဲထည့္ေပးရသည္၊ အေဘာတူညီမႈအရ သမီးေလးမွန္ေတြမထားေတာ့၊ ဒါေပမဲ့ သမီးေလး ကြန္ျပဴတာကုိ ပိတ္ထားတတ္သည္၊ Mobile ဖုန္းကုိအႀကီးစားဝယ္ခုိင္းသည္၊ မွန္မၾကည့္ပါ ပိတ္ထားေသာ ကြန္ျပဴတာ screen ကုိၾကည့္သည္၊ Mobile ဖုန္း screen ကုိၾကည့္သည္၊ ေခ်ာေမာလွပေသာ သူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိၾကည့္ေနတတ္သည္၊ မွန္ၾကည့္ၿပီးသမီးေျဖလုိ႔ A ရတာလုိ႔ဆုိသည္၊ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဒီမွန္မင္းသမီးေလး တစ္ေန႔ စကၤာပူရဲ႕ Top Model ျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ေျပာမရ၊ စကၤာပူရဲ႕ က်န္က်ိယိ ျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ေျပာမရ၊ နာမည္ေက်ာ္ အလွျပင္ဆရာမ ျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ေျပာမရ၊ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ေပဦးေတာ့မည္။

ေနာက္ထပ္ အစ္မႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ရင္ဖြင့္သံက၊ သမီးအငယ္ဆုံးေလးသည္ ခုမွ P2 ေခၚ ဒုတိယတန္းေရာက္သည္၊ သမီးေလးကုိ အက်ႌအဝတ္အစား ဝယ္ေပးလွ်င္ သူကုိယ္တုိင္ေရြးသည္၊ အေဖအေမ ေရြးေပးလုိ႔မရ၊ မေအကမႀကိဳက္ေသာ္လည္း အေဖကအလုိလုိက္သည္၊ အေမကအေဖကုိ ဘယ္လုိဆင္ထားတာလည္း၊ အေရာင္ေတြကုိ ဘယ္လုိစပ္ရတာ၊ အေမေရြးတာေတြက ရြာဆန္လုိက္တာ စသျဖင့္ေဝဖန္တတ္သည္၊ တစ္လကုိအဝတ္ႏွစ္စုံ အသစ္အျမဲဝယ္ေပးရသည္၊ ဒီသမီးေလးအသက္ အငယ္ဆုံး ဒီဇုိင္းနာျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ ဘယ္သူေျပာလုိ႔ရမလဲ၊ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ဦးေတာ့မည္။

သားတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းညည္းသူတစ္ေယာက္ကေတာ့၊ သားရုပ္ရည္ကအေဖႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ဆင္၍ အေမကအခ်စ္ပုိသည္၊ အေမနဲ႔အျမဲပူးပူးကပ္ကပ္ေနသည္၊ က်မသားေလးကေတာ့ ခၽြဲခၽြဲႏြဲ႔ႏြဲ႔ႏုိင္လုိက္တာဟု အေမကၾကြားေသးသည္၊ သားေလးသည္ ထမင္းခ်က္ ဟင္းခ်က္ဝါသနာပါသည္တဲ့၊ ၅ တန္းပဲရွိေသးသည္ ထမင္းေၾကာ္တတ္ေနၿပီ၊ နန္းႀကီးသုပ္တတ္ေနၿပီ၊ breakfast ဆုိသူပဲျပင္သည္၊ ႏြဲ႔ ေနလုိက္ပုံက ကုိရင္ဝတ္ေပးတုန္းက ဆရာေတာ္ဘုရား ဟုေခၚလုိက္ပုံက ဘုန္းႀကီးေတာင္ ၾကက္သီးထသြားတယ္ဟုဆုိသည္၊ အေဖလုပ္တဲ့သူ အဲဒီ့အထဲက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမေရာက္ေတာ့၊ ကေလးစာညံ့၍၎ ခၽြဲခၽြဲႏ႔ြဲႏ႔ြဲ ႏုိင္၍၎ အေဖႏွင့္အေမတုိ႔ ဒီသားအတြက္ ခဏခဏ စကားမ်ားၾကသည္ဆုိ၏၊ ဒီကေလးႀကီးလာလွ်င္ Top chef ျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ေျပာမရ၊ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ေပဦးေတာ့မည္။

ေနာက္တစ္ေယာက္အျဖစ္ကေတာ့ က်မအသည္းယားမိသည္၊ အဲဒီအစ္မႀကီးကေျပာသာေျပာေနသည္ မ်က္ႏွာကမေကာင္း၊ သားေလးသည္ P4 ေလးတန္းေရာက္ေနၿပီ၊ ေက်ာင္းကေခၚသျဖင့္ လုိက္သြားရာ ဆရာမက ကေလး၏ထူးဆန္းဖြယ္ အျဖစ္ကုိသိရ၍ ေခၚေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊ သားေလးသည္ စာဖတ္ေသာအခါတြင္၎ စာက်က္ေသာအခါတြင္၎ လက္တစ္ဘက္က ေခါင္းေပၚရွိ ဆံပင္ကုိ တစ္ေခ်ာင္းခ်င္း ဆြဲႏုတ္ေလ့ရွိသည္၊ ေနာက္ဆုံး ထိပ္တြင္အကြက္ႀကီးျဖစ္ေနသည္၊ မိဘႏွင့္ ဆရာမေတြတုိင္ပင္ကာ ကတုံးတုံးေပးလုိက္သည္၊ ဆံပင္မရိွ၍ မဆြဲႏုတ္ေသာ္လည္း၊ အိမ္တြင္ေခါင္းေပၚ ထုိင္ခုံတင္ကာ စာၾကည့္စာဖတ္သည္၊ ေက်ာင္းတြင္ စာအုပ္အထူႀကီး ေခါင္းေပၚတင္ကာေနသည္၊ ဆရာမကေျပာေသာအခါ နားရြတ္တစ္ဘက္ကုိ ဆြဲဆြဲေနတတ္သည္ဟုဆုိသည္၊ အေဖေရာ အေမပါ စိတ္ညစ္ေနၾကသည္၊ ဒီကေလးႀကီးလာလွ်င္ အုိင္စတုိင္း ျဖစ္မလာဘူးလုိ႔ေျပာမရ၊ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ေပဦးေတာ့မည္။

အိမ္က အစ္မႀကီးသမီးေလးအေၾကာင္း ေျပာရဦးမယ္၊ တစ္ေန႔က်မကုိ အန္တီမ အန္တီမ What is the meaning of boyfriend? What does boyfriend mean? အပ်ဳိႀကီးမဟုတ္လုိ႔ ခံယူထားတဲ့က်မ ဘယ္လုိေျဖရမလဲ၊ ဒီထက္ပုိဆုိးတာက When my breast will become bigger like you? ေမးလာသည္၊
Ask your mother လုိ႔ျပန္ေျဖလုိ႔ေတာ့မျဖစ္၊ သူတုိ႔ေတြကုိၾကည့္ၿပီး အပ်ဳိႀကီးလုိ႔ပဲေခၚေခၚ single လုိ႔ပဲေခၚေခၚ၊ တကုိယ္တည္းက က်မအတြက္အေကာင္းဆုံး မဟုတ္ပါလား။
…………………………………………………………………………..
(၃)

ဒီေန႔ တနဂၤေႏြေပမဲ့ တိတ္ဆိတ္လြန္းသည္၊ မေန႔က ကေလးေတြ ေမြးေန႔ပြဲသြားမည္ဆုိ၍ျဖစ္မည္၊ ဒီေန႔ေတာ့ ဘယ္ကုိမွာမထြက္ အခန္းထဲမွာပဲ နားဘုိ႔က်မစိတ္ကူးလုိက္သည္၊ ေအးေအးေဆးေဆးေလး သီခ်င္းနားေထာင္ ၿပီးရင္ ရုပ္ရွင္တစ္ကားေလာက္ၾကည့္မည္ေပါ့၊ ဘယ္သီခ်င္းနားေထာင္ရမလဲ က်မစီဒီေတြကုိရွာေနတုန္း။

အိမ္ေရွ႕ကသီခ်င္းသံ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ထြက္လာသည္၊
ေနာက္ေတာ့ ကာရာအုိေက လုိက္ဆုိၾကသံထြက္လာသည္၊
အစ္ကုိႀကီးႏွင့္အစ္မႀကီးတုိ႔ျဖစ္သည္၊ ကေလးေတြမရွိတုန္းမုိ႔လည္းျဖစ္မည္၊ က်မကုိလည္း အျပင္ထြက္သြားၿပီထင္ေနမည္၊

ေအးအတူ ပူအမွ် တုိ႔ဘဝေလးမွာ၊
သာယာစိုျပည္ ခ်မ္းေျမ့တစ္လွည့္နဲ႔
ပူပင္ဆူေလာင္ ပြက္ပြက္ညံျခင္းရယ္
သြားတစ္လွည့္ လာတစ္လွည့္နဲ႔
ခဏ ခဏ ၾကံဳမွာပဲမို႔
စိတ္မညစ္နဲ႔ေလ အားေပးရင္းေပါ့
ေအးအတူ ပူအမွ် တုိ႔ဘဝေလးရယ္
ေအးအတူ ပူအမွ် တုိ႔ဘဝေလးရယ္
ေအးအတူ ပူအမွ် ေပါ့ကြယ္…
ပူပင္စရာေတြ ထားရစ္ခဲ့ကြယ္
မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့ေလ
ရင္မွာခို၀င္ နားစက္ရင္းနဲ႔ ေခၽြးသိပ္ေျဖပါဦး
ကံၾကမၼာဆိူတာ မျမင္သာဘူးကြယ့္
မျမင္ႏိုင္တာ အမွန္ကြယ္…
ေတြ႔ၾကံဳလာသမွ် တို႔ဘ၀ထဲမွာ
ေပ်ာ္စရာဆို မင္းအနားတိုးလို႔
ပူပင္စရာဆို ဖံုးဖိကြယ္ထားမယ္
ျပံဳးတစ္လွည့္ ရယ္တစ္လွည့္နဲ႔
အျမဲတမ္း ၾကံဳေစေတာ့လို႔
အရိပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ေနာက္ကလိုက္ကာ
ေအးအတူ ပူအမွ် တုိ႔ဘဝေလးရယ္
ေအးအတူ ပူအမွ် ေပါ့ကြယ္…

သူတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သီခ်င္းဆုိေနၾကသံကုိ နားေထာင္ရင္း
က်မေတြေဝေနရပါၿပီ၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္!

။----။
................................................................

တကုိယ္တည္းေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမမ၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကုိ
ျပန္ေရးလုိက္ပါသည္။
ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာ မိသားစုေလးမ်ားသုိ႔...........